Te i inne wymogi dla inwestorów i projektantów określono w rozporządzeniu ministra klimatu i środowiska z 7 maja 2021 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnej mocy przyłączeniowej dla wewnętrznych i zewnętrznych stanowisk postojowych związanych z budynkami użyteczności publicznej oraz budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi (Dz.U. z 2021 r. poz. 892).
Jak wyliczyć
Rozporządzenie wskazuje, że minimalna moc przyłączeniowa dla stanowisk postojowych w budynkach wielorodzinnych mieszkalnych musi stanowić iloczyn połowy liczby miejsc postojowych i mocy 3,7 kW. A zatem minimalną moc przyłączeniową można obliczyć z użyciem następującego wzoru: 50 proc. x liczba miejsc parkingowych x 3,7 kW.
– Dla przykładu, jeśli w bloku znajduje się 50 miejsc parkingowych, to wymagana moc przyłączeniowa powinna wynieść 92,5 kW (50 proc. x 50 miejsc x 3,7 kW) – wylicza adwokat Alicja Wasielewska, partner w kancelarii Walczak Wasielewska Adwokaci. I dodaje, że jeśli w budynku wielorodzinnym znajduje się tylko jedno miejsce postojowe, minimalna moc przyłączeniowa powinna wynosić 3,7 kW. Jeśli takich miejsc nie ma w ogóle, nie trzeba zapewniać punktów ładowania.
Co istotne, rozporządzenie dotyczy tylko budynków usytuowanych w gminach o liczbie mieszkańców większej niż 100 tys., w których jest zarejestrowanych co najmniej 60 tys. pojazdów samochodowych i na 1000 mieszkańców przypada ich co najmniej 400. Przywołany akt wykonawczy określa też wymogi wobec przyłącza w budynkach użyteczności publicznej. W ich przypadku minimalna moc przyłączeniowa dla wewnętrznych i zewnętrznych stanowisk postojowych musi stanowić iloczyn 3,7 kW i 20 proc. liczby wszystkich stanowisk postojowych związanych z tym budynkiem, jednak nie mniej niż 3,7 kW, chyba że z tym budynkiem nie są związane żadne stanowiska postojowe.
Nie działa wstecz
Rozporządzenie nie wymaga zatem od deweloperów, aby tworzyli stacje do ładowania na wybudowanych już osiedlach. – Regulacji tej nie stosuje się również do zamierzeń budowlanych, dla których wniosek o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę albo odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego złożono przed dniem wejścia w życie tych przepisów wykonawczych – wyjaśnia Alicja Wasielewska.
W uzasadnieniu do rozporządzenia oszacowano, że koszt instalacji mocy przyłączeniowej dla 100 miejsc postojowych wyniesie ok. 25 tys. zł. Przy czym zaznaczono, że dokładne koszty instalowania mocy przyłączeniowej zależą oczywiście od wielkości inwestycji budowalnej oraz od zakresu robót budowlanych, jaki musi zostać wykonany. Ponadto zdaniem ustawodawcy optymalnym rozwiązaniem jest wydzielenie dodatkowego obwodu w instalacji wewnętrznej bloku lub nowe przyłącze. „W wyniku zainstalowania odpowiedniej mocy przyłączeniowej, mieszkańcy budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz zarządcy budynków użyteczności publicznej będą mogli w przyszłości wyposażyć miejsca postojowe w punkty ładowania bez konieczności przebudowy całej instalacji występującej w wyżej wymienionych budynkach. Takie rozwiązanie przyniesie duże oszczędności dla mieszkańców i zarządców budynków” – argumentowano w uzasadnieniu.
Unijny wymóg
Rozporządzenie weszło w życie 26 maja br. Stanowi akt wykonawczy do art. 12 ust. 2 ustawy z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 110). Przepisy implementują również dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/844 z 30 maja 2018 r. zmieniającą dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej (Dz. Urz. UE z 2018 r. L156 s. 75). Dyrektywa ta wspiera między innymi rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych na parkingach samochodowych w budynkach, wymagając zainstalowania infrastruktury kanałów i punktów ładowania.