Ponad 30 senackich poprawek do nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ) przyjął w piątek Sejm. Poprawki m.in. przesunęły wejście w życie przepisów o KRZ - z początku lipca na początek grudnia br. Nowelizacja trafi teraz do prezydenta.

Nowelizacja ustawy o KRZ, uchwalona przez Sejm w drugiej połowie kwietnia br., wprowadza częściową informatyzację postępowań dotyczących upadłości konsumenckiej.

W połowie maja Senat zaproponował do tych przepisów 44 poprawki. Większość z nich - ponad 30 - miała charakter redakcyjny i precyzujący.

Najważniejsza grupa pięciu poprawek zgłoszonych przez Senat miała na celu przesunięcie wejścia w życie nowelizacji, a także pierwotnej ustawy o KRZ, na 1 grudnia br. "Wydłużenie okresu dostosowawczego pozwoli (...) na kompleksowe przygotowanie się do wdrożenia systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe" - uzasadniał Senat konieczność takich zmian wskazując m.in. na apele w tej kwestii użytkowników systemu.

Posłowie w piątek - zgodnie z rekomendacją wyrażoną w zeszłym tygodniu przez sejmową komisję - przyjęli te pięć poprawek jednogłośnie.

Łącznie spośród 44 zgłoszonych przez Senat poprawek do tej nowelizacji Sejm odrzucił dziewięć - reszta została przyjęta.

Zasadniczym celem nowelizacji jest dostosowanie rozwiązań przyjętych w ustawie Prawo upadłościowe z 2019 r. do rozwiązań ustawy o KRZ, która według pierwotnego brzmienia miała wejść w życie od początku lipca br.

Dostosowanie to ma sprowadzać się do umożliwienia realizacji celów nowelizacji Prawa upadłościowego za pośrednictwem rozwiązań teleinformatycznych przyjętych w KRZ. "Dostosowanie tych dwóch ustaw usprawni procedurę upadłości konsumenckiej m.in. przez zasadę składania pism i dokumentów za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, prowadzenie akt postępowania przez doradcę restrukturyzacyjnego wyłącznie w systemie teleinformatycznym, dostęp do akt poprzez system teleinformatyczny i rozszerzenie zakresu ujawnianych informacji w KRZ" - uzasadniał potrzebę zmian resort sprawiedliwości.

Ustawa o KRZ została uchwalona w grudniu 2018 r. Głównym jej celem jest wprowadzenie KRZ jako jednego rejestru, w którym będą ujawniane dane dotyczące osób, wobec których prowadzi się postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe oraz osób, wobec których była prowadzona egzekucja, która została umorzona z powodu bezskuteczności.

Tymczasem w końcu sierpnia 2019 r. uchwalona została nowelizacja Prawa upadłościowego, która wprowadziła zmiany w upadłościach konsumenckich. Przewidziała ona m.in. wprowadzenie możliwości ogłoszenia upadłości w uproszczonej procedurze bez wyznaczania sędziego–komisarza oraz zawierania przez dłużników układów z wierzycielami pod kierunkiem licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego przy ograniczonym do minimum udziale sądu. Wprowadzono też rezygnację z konieczności badania przez sąd, na etapie ogłaszania upadłości, zawinienia dłużnika w doprowadzeniu do niewypłacalności.

Jak wskazywał resort, obecna nowelizacja ma więc na celu zapewnienie spójności pomiędzy ustawami, tak, aby możliwa była obsługa postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych, "w szczególności nieprowadzących działalności gospodarczej za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w którym tworzy się i przetwarza akta sprawy".

Według MS, wyłączność zastosowania systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe w postępowaniach upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych pozwoli na pełną realizację tworzenia i przetwarzania elektronicznych akt sądowych.