Dr Marcin Borkowski radca prawny w GWW:
Konkretna osoba przestaje być członkiem zarządu spółki z o.o., jeżeli wygaśnie jej mandat, czyli umocowanie prawne do pełnienia funkcji. Następuje to z upływem określonego czasu wykonywania obowiązków, jak również wskutek śmierci, odwołania ze składu zarządu albo rezygnacji. Zwrócono na to uwagę w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 grudnia 2020 r. (sygn. akt II FSK 1576/20). Podkreślono, że zbycie udziałów – nawet przez jedynego wspólnika spółki – stanowi odrębną czynność prawną, która wcale nie oznacza zaprzestania pełnienia funkcji członka zarządu. Jeżeli więc ktoś dokonuje zbycia udziałów w spółce z o.o. i chce zrezygnować z funkcji członka zarządu, to musi złożyć oświadczenie w tej właśnie sprawie. Zgodnie bowiem z obowiązującym prawem oświadczenie danej osoby o zbyciu udziałów nie może być utożsamiane z rezygnacją z funkcji członka zarządu.