Rynek zamówień publicznych – jak zacząć?

Zamówienia publiczne obwarowane są szeregiem zasad, która mają sprawić, że dostęp do danego przetargu będzie równy dla wszystkich Wykonawców. Podstawowe reguły udzielania zamówień to:

 • Zasada uczciwej konkurencji.
 • Zasada równości,
 • Zasada bezstronności i obiektywizmu,
 • Zasada jawności,
 • zasada pisemności i prowadzenia postępowania w języku polskim,
 • zasada przejrzystości.

Ich stosowanie oznacza w praktyce, że w razie naruszenia Wykonawcy przysługują określone środki ochrony prawnej. Już samo zapoznanie się z tą tematyką wymaga wkładu pracy i zdobycia odpowiednich kompetencji. Startowanie w przetargu nie jest zadaniem łatwym, ponieważ wiąże się z uruchomieniem procesu bardziej sformalizowanego i zbiurokratyzowanego, niż w przypadku kontraktów na rynku prywatnym. Z drugiej strony oferuje możliwość zdobycia zleceń o wysokich wartościach, bez konieczności inwestowania znacznej ilości gotówki. Poniżej przedstawiamy kilka kroków, które należy wykonać, aby w prosty sposób wzbogacić konto firmy o miliony złotych.

7 kroków do złożenia pierwszej oferty w zamówieniu publicznym

 • Odszukaj dokumentację postępowania

Pełna dokumentacja przetargowa jest każdorazowo zamieszczana na stronie internetowej Zamawiającego lub jego Biuletynie Informacji Publicznej. Niestety każda witryna zbudowana jest na innych szablonach, przez co ścieżka do odnalezienia interesującego nas zamówienia może być odmienna w różnych przypadkach. Rozwiązaniem tej sytuacji może być skierowanie pytania do Zamawiającego o konkretną lokalizację dokumentacji, bądź skorzystanie z komercyjnych wyszukiwarek przetargów.

 • Przeanalizuj całą dokumentację

Dokumentacja przetargowa składa się każdorazowo z szeregu dokumentów. Obok ogłoszenia o zamówieniu publicznym oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, znaleźć może tam także:

 • Wzór umowy.
 • Opis przedmiotu zamówienia.
 • Formularz oferty.
 • Wzory wymaganych załączników i oświadczeń.
 • Dokumentacje techniczne.
 • Przedmiary.
 • Zdjęcia poglądowe przedmiotu zamówienia.

Pierwszy kontakt z dokumentacją przetargową może przytłoczyć osoby poszukujące zlecenia dla firmy. Mnogość zapisów prawnych, opisy procedur oraz specyfikacje projektowe to jednak niezbędny wymóg nakładany przez ustawę. Należy także pamiętać, że każdy kolejny przetarg będzie już prostszy.

 • Zadawanie pytań

Jeśli nie wszystkie zapisy dokumentacji są dla Ciebie jasne, masz pełne prawo zadać pytanie Zamawiającemu. Ważne jest, aby pamiętać o sformułowaniu swoich wątpliwości najpóźniej na cztery dni przed upływem terminu składania ofert. Po tym czasie pytanie może pozostać bez odpowiedzi. Forma komunikacji też nie może być przypadkowa – wszelkie szczegóły dotyczące sposobu składania zapytań odnajdziesz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 • Spełnianie wymogów doświadczenia

Na pewno słyszałeś historie, że poszukując zlecenia dla firmy, wielokrotnie okazywało się, iż ceny przetargowe były daleko niższe, niż wartości rynkowe. Działo się tak w szczególności wtedy, gdy jedynym kryterium wyboru pozostawała cena. Zmiana w podejściu do kryteriów oceny ofert nastąpiła już parę lat temu, a nowa ustawa z 2019 roku utrzymała obowiązek stosowania pozacenowych kryteriów oceny ofert na poziomie co najmniej 40%. Jednocześnie zwiększyła elastyczność w tym zakresie wprowadzając możliwość przejścia na stosowanie ceny jako jedynego kryterium oceny. Taka opcja jest dostępna gdy w opisie przedmiotu zamówienia stosowane są odpowiednie wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów przedmiotu zamówienia. W praktyce oznacza to dokładnie tyle, że aby wystartować w przetargu, nie wystarczy sama chęć. Musisz spełniać określone wymogi doświadczenia, a jeśli takiego nie posiadasz, powinieneś jak najszybciej zaplanować wykonanie zamówienia przy udziale podmiotu trzeciego, który udostępni Ci swoje doświadczenie.

 • Przygotuj ofertę

Jeśli wszystkie zapisy zamówienia są dla Ciebie jasne i zamierzasz wystartować w przetargu, najwyższy czas na sporządzenie oferty. Jej forma i wymagane załączniki każdorazowo zostały opisane w SIWZ. Najważniejszym dokumentem jest oczywiście formularz oferty. To na nim umieszczasz proponowaną cenę, oferowany okres gwarancji tudzież inne informacje, które są wymagane do oceny ofert.

 • Wnieś wadium

Wielokrotnie Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed terminem złożenia ofert. W nowej ustawie Pzp nastąpiło ograniczenie wysokości wadium w zamówieniach krajowych do poziomu 1,5% wartości zamówienia netto, a w przypadku postępowań unijnych do 3% wartości zamówienia netto.

 • Podpisz i doręcz dokumenty

Jeszcze do niedawna oferty były składane w formie papierowej. Obecnie cały proces poszukiwania zlecenia dla firmy poprzez przetargi podlega elektronizacji. Ofertę podpisujemy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, później pakujemy je do archiwum, szyfrujemy i dopiero wysyłamy odpowiednim formularzem online.

Gdzie szukać przetargów?

Szukanie zlecenia dla firmy nie jest zadaniem łatwym. Wiąże się to z decentralizacją zamówień publicznych, co oznacza, że każdy Zamawiający może zamieszczać odpowiedni przetarg na innej platformie. Przeglądanie wszystkich dostępnych stron jest zadaniem czasochłonnym. Lepszym rozwiązaniem jest wykorzystanie dedykowanych przeglądarek. Jednym z najlepszym serwisów tego typu jest oferent.com.pl. Na tle konkurencji wyróżnia się on długim 20 dniowym okresem próbnym, podczas którego bez zobowiązań i za darmo można skorzystać ze wszystkich dostępnych funkcji. Dodatkowo zawiera nie tylko przetargi, ale także zlecenia prywatne, inwestycje i bazę podwykonawców.