Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) nie przeanalizował wszystkich okoliczności, unieważniając wzór wspólnotowy na klocek Lego – uznał Sąd UE.

W 2011 r. ostatecznie wygasła ochrona patentowa na słynne klocki Lego. Jeszcze przed datą ich producent podjął kroki prawne mające go zabezpieczyć przed podróbkami. Z różnym skutkiem. Próba rejestracji wyglądu klocka jako znaku towarowego zakończyła się niepowodzeniem, gdyż w 2010 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że ochronie nie podlega kształt niezbędny do uzyskania efektu technicznego (sprawa C-48/09 P). Z kolei w 2015 r. Sąd UE utrzymał rejestrację jako znaku charakterystycznego kształtu figurki (sprawy: T-395/14 i T-396/14). Wczoraj zaś ten sam sąd wypowiedział się w sprawie unieważnienia wzoru wspólnotowego, w którym przedstawiono kształt klocka.
Wzór wspólnotowy pozwala chronić niepowtarzalny wygląd danego produktu (np. fantazyjny kształt). Jednocześnie jednak nie może obejmować cech produktów wynikających wyłącznie z jego funkcji technicznej. Chodzi o to, by wzór nie dublował się z ochroną patentową. W 2010 r. Lego zarejestrowało wzór w postaci schematycznego przedstawienia klocków. W 2019 r. został on jednak unieważniony na skutek wniosku złożonego przez niemiecką firmę. EUIPO uznał, że wszystkie cechy postaci produktu, którego dotyczy sporny wzór, wynikają wyłącznie z jego funkcji technicznej, jaką jest łączenie klocków z innymi klockami i ich rozłączanie.
Sąd UE stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji. Przede wszystkim wskazał na wyjątek przewidziany w art. 8 ust. 3 rozporządzenia 6/2002 w sprawie wzorów wspólnotowych. Zgodnie z nim ochroną może być objęty „wzór służący zapewnieniu wielokrotnego składania lub łączenia wzajemnie wymienialnych produktów w ramach systemu modułowego”. Izba Odwoławcza EUIPO powinna była ustalić, czy zgłoszony wzór spełnia przesłanki zastosowania wskazanego wyjątku. Ponieważ tego nie uczyniła, naruszyła prawo. Dlatego też jej decyzja jest nieważna.
EUIPO nie przeanalizował też dogłębnie wszystkich cech produktu. W swej decyzji wskazał na rząd wypustek znajdujących się na górnej stronie klocka, rząd mniejszych tulei usytuowanych na dolnej stronie klocka, dwa rzędy większych tulei znajdujących się na dolnej stronie klocka, prostokątny kształt klocka, grubość ścian klocka oraz cylindryczny kształt wypustek. Zdaniem sądu nie odniósł się natomiast do gładkiej powierzchni klocka między wskazanymi wypustkami. Nie wiadomo więc, czy ona również wynika z funkcji technicznej.

orzecznictwo

Wyrok Sądu Unii Europejskiej z 24 marca 2020 r. w sprawie T-515/19