Ze skąpych informacji podanych do wiadomości publicznej wynika, że sąd uznał postanowienia statutu FIZ przewidujące możliwość redukcji wykupu certyfikatów inwestycyjnych jako abuzywne w rozumieniu art. 3851 k.c. Czyli uznał, że uczestnik FIZ będący osobą fizyczną jest konsumentem, a statut FIZ jest umową (wzorcem umownym), na której treść ów uczestnik nie miał wpływu i która kształtuje jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami czy rażąco narusza jego interesy.
W odróżnieniu od funduszy otwartych, możliwość wykupu certyfikatów nie jest regułą, lecz jest wyjątkiem od zasady przewidzianej w art. 138 ustawy z 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Zgodnie z tym aktem FIZ nie może nabywać certyfikatów, które wyemitował. Wykup certyfikatów może odbyć się wyłącznie, jeżeli statut tak stanowi (art. 139). Certyfikaty są wykupywane po cenie równej wartości aktywów netto przypadającej na certyfikat według wyceny aktywów z dnia wykupu (art. 139 ust. 4). Postanowienia statutu FIZ w zakresie wykupu powinny zawierać przesłanki, tryb takiego wykupu oraz terminy i sposób dokonywania ogłoszeń o wykupie.