1. Dofinansowanie przy obniżonym wymiarze czasu pracy lub przestoju

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników objętych obniżonym wymiarem czasu pracy lub przestojem ekonomicznym jest dostępne już od 31 marca 2020 r. Rozwiązanie to zostało oparte na zasadzie ponoszenia kosztów zatrudnienia częściowo przez pracodawcę, państwo oraz pracownika. Możliwość uzyskania wsparcia jest uzależniona od spełnienia wielu warunków formalnych.