Zagadnienie Dla kogo Tak było Tak jest Podstawa prawna
Zatrudnianie i pomoc niepełnosprawnym
Nowe zasady rekompensaty dla pracodawców • Pracodawcy, w szczególności zakłady aktywności zawodowej (ZAZ) • Pracownicy niepełnosprawni • Dotychczas pracodawca będący ZAZ mógł ubiegać się o rekompensatę wynagrodzenia wypłaconego pracownikom niepełnosprawnym. Do wniosku trzeba było dołączyć m.in. zestawienie przychodów z działalności za IV kwartał poprzedniego roku oraz kopie umów, które nie mogły być wykonane z powodu COVID-19.• Na złożenie wniosku było 30 dni od dnia wypłacenia wynagrodzeń pracownikom. • Obecnie ZAZ może ubiegać się o rekompensatę poniesionych za dany miesiąc kosztów płacy. Nowością są trzy sposoby ustalenia kwoty tej rekompensaty, w zależności od liczby dni przestoju w danym miesiącu i spadku przychodu. Do wniosku o pomoc finansową nie trzeba już dołączać zestawienia przychodów i kopii niewykonanych umów. Wymagane są natomiast m.in. oświadczenia o liczbie dni przestoju w miesiącu objętym wnioskiem oraz o wysokości przychodu osiągniętego w miesiącach wskazywanych we wniosku.• Teraz wniosek o rekompensatę składa się w terminie dwóch miesięcy, licząc od ostatniego dnia miesiąca, którego on do tyczy. • Art. 1 pkt 5 nowelizacji w art. 15a specustawy zmienia ust. 1, ust. 3 pkt 3, ust. 4 i ust. 5 oraz dodaje ust. 4a.• Art. 1 pkt 10 nowelizacji zmienia art. 15zzf1 specustawy.• Art. 25 nowelizacji.
Zmiana terminu obniżenia wpłat na PFRON • Pracodawcy • Obniżenie wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o 5 proc. dla firm z certyfikatem dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami następowało, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym o uzyskaniu certyfikatu zawiadomiono zarząd funduszu. • Doprecyzowano, że obniżenie wpłat na PFRON dla firm z odpowiednim certyfikatem będzie teraz liczone, począwszy od wpłat należnych za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym pracodawca zawiadomił fundusz o uzyskaniu certyfikatu. • Art. 4 nowelizacji w art. 21 u.r.z.n. uchyla ust. 1a i dodaje ust. 8.
Określenie formy zgody na przeznaczenie środków ZFRON i ZFA na pomoc pracownikom • Zakłady aktywności zawodowej• Pracodawcy mający status zakładu pracy chronionej• Pracownicy niepełnosprawni • Dotychczas przepisy nie określały formy wyrażenia przez PFRON zgody na przeznaczenie części środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) lub zakładowego funduszu aktywności (ZFA) na utrzymanie zagrożonych likwidacją miejsc pracy czy wynagrodzenia i pomoc bytową dla pracowników. • Obecnie zgoda PFRON na przeznaczenie części środków ZFRON lub ZFA na utrzymanie miejsc pracy czy wsparcie zatrudnionych ma być wydawana w formie decyzji administracyjnej. Od niej przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do funduszu. • Art. 4 nowelizacji w art. 68gd u.r.z.n. zmienia ust. 2 i 3 oraz dodaje ust. 2a.• Art. 34 nowelizacji.
Zniesienie ograniczenia dla pomocy publicznej • Pracodawcy • Na mocy dotychczasowych regulacji pomoc publiczna przewidziana w u.r.z.n. mogła być udzielana pracodawcom w trudnej sytuacji ekonomicznej jako pomoc publiczna tylko do końca 2020 r. • Po zmianach pomoc publiczna przewidziana w u.r.z.n. może być udzielana pracodawcom w trudnej sytuacji ekonomicznej jako pomoc publiczna bez ograniczeń czasowych. • Art. 4 nowelizacji zmienia art. 68ge u.r.z.n.
Zmiany dotyczące zajęć w centrach integracji społecznej • Centra integracji społecznej• Uczestnicy CIS (m.in. bezrobotni, niepełnosprawni) • Dotychczas choroba czy usprawiedliwiona nieobecność na zajęciach w CIS powodowały obniżenie wypłaty świadczenia integracyjnego o 1/40 za każdy dzień. • Obecnie uczestnik zajęć zachowuje świadczenie w pełnej wysokości w razie objęcia go kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. Ponadto w sytuacji gdy zawieszenie zajęć przez wojewodę z powodu COVID-19 trwa łącznie przez ponad trzy miesiące, kierownik CIS może przedłużyć okres uczestnictwa w zajęciach CIS o ten okres. • Art. 1 pkt 6 nowelizacji w art. 15c specustawy zmienia ust. 1, i 3 oraz dodaje ust. 4.• Art. 26 nowelizacji.
Uprawnienia dawców krwi i osocza
Zwolnienia od pracy, ulgowe przejazdy i świadczenia medyczno-farmaceutyczne • Dawcy krwi i osocza, w tym pracownicy• Pracodawcy • Dotychczas honorowemu dawcy krwi przysługiwało zwolnienie od pracy w dniu, w którym oddaje krew i na czas okresowego badania lekarskiego dawców krwi oraz zwrot utraconego zarobku. Należał się mu także zwrot kosztów przejazdu do jednostki publicznej służby krwi i posiłek regeneracyjny. • W okresie stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii honorowy dawca krwi, który oddał krew lub jej składniki, w tym osocze po chorobie COVID-19, ma prawo do dwóch dni zwolnienia od pracy (w dniu oddania krwi i następnym). Jeśli oddał co najmniej trzy donacje krwi lub jej składników, to nabywa też uprawnienie do 33-proc. ulgi na przejazdy w publicznym transporcie zbiorowym (przez sześć miesięcy od wystawienia zaświadczenia), a także prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń zdrowotnych i usług farmaceutycznych w aptekach (przez 12 miesięcy od wystawienia zaświadczenia; to uprawnienie traci moc po roku od wejścia nowelizacji w życie). • Art. 1 pkt 34 nowelizacji zmienia art. 36 specustawy.• Art. 3 nowelizacji zmienia art. 9 i dodaje art. 9a u.p.s.k. i dodaje pkt 12 w art. 47c u.ś.o.z.• Art. 7 i 33 nowelizacji.
Szczególne uprawnienia w prawie pracy
Przedłużenie ważności uprawnień • Pracodawcy• Pracownicy • Ważność uprawnień inspektorów ochrony radiologicznej oraz uprawnień do zajmowania stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej (m.in. operatorów urządzeń do teleradioterapii) specustawa przedłużyła o 9 miesięcy, w sytuacji gdy wygasałyby one w okresie stanu zagrożenia epidemicznego, epidemii, albo do 30 dni po ich odwołaniu.• Świadectwa potwierdzające posiadanie kwalifikacji do eksploatacji sieci, urządzeń i instalacji energetycznych, których ważność miała wygasnąć między 1 marca a 30 grudnia 2020 r., zachowały ważność do 31 grudnia 2020 r. Pozwolono też na zdalne przeprowadzanie egzaminu sprawdzającego te kwalifikacje do końca ub.r. • Przedłużono ważność:– uprawnień dotyczących ochrony radiologicznej – do 18 miesięcy od dnia upływu terminu ich ważności;– świadectw kwalifikacji w zakresie eksploatacji sieci, urządzeń i instalacji energetycznych, które miały stracić ważność od 1 marca 2020 r. – do 180 dni od dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii/ nadzwyczajnego; zniesiono też ograniczenie czasowe w zakresie zdalnego przeprowadzania egzaminu sprawdzającego te kwalifikacje;– zaświadczeń kwalifikacyjnych techniczno-dozorowych, które miały stracić ważność od 1 marca 2020 r. – do 180 dni od dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii/ nadzwyczajnego;– świadectw kwalifikacyjnych spawaczy, operatorów spawania oraz zgrzewaczy tworzyw sztucznych, które miały stracić ważność od 1 marca 2020 r. – do 180 dni od dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego/ epidemii/nadzwyczajnego. • Art. 1 pkt 26 i 27 nowelizacji zmienia art. 15zzzzn i art. 31x ust. 2–5 specustawy.
Zagadnienie Dla kogo Tak było Tak jest Podstawa prawna
• Ważność zaświadczeń kwalifikacyjnych (techniczno-dozorowych), które miały stracić ważność od 1 marca 2020 r., wydłużono do 30 dni po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii/ nadzwyczajnego i maksymalnie do 31 grudnia 2020 r.• Ważność świadectw kwalifikacyjnych spawaczy, operatorów spawania oraz zgrzewaczy tworzyw sztucznych, która miała upłynąć od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., została wydłużona do końca ub.r.
Wypełnienie luki m.in. w zakresie możliwości skoszarowania pracowników • Pracodawcy – przedsiębiorstwa energetyczne wytwarzające oraz przesyłające lub dystrybuujące ciepło• Zatrudnieni w nich pracownicy • Dotychczas przepisy wyraźnie przewidywały, że ze szczególnych uprawnień przewidzianych m.in. dla przedsiębiorstw infrastruktury krytycznej mogły skorzystać np. elektrownie czy spółki wodociągowe. Powstała wątpliwość, czy z takich uprawnień mogą korzystać również przedsiębiorstwa energetyczne wytwarzające oraz przesyłające lub dystrybuujące ciepło. • Przesądzono, że obecnie z uprawnień dla przedsiębiorstw infrastruktury krytycznej, w tym z możliwości koszarowania pracowników, mogą korzystać również pracodawcy zatrudniający pracowników w przedsiębiorstwach, których działalność polega na zapewnieniu funkcjonowania źródeł ciepła i sieci ciepłowniczych (czyli m.in. elektrociepłownie, ciepłownie i operatorzy sieci ciepłowniczych). • Art. 1 pkt 7 nowelizacji dodaje lit. c w art. 15x w ust. 2 pkt 1 specustawy.
Szkolnictwo wyższe
Nowe zasady organizacji nauczania i funkcjonowania uczelni • Uczelnie• Studenci • Dotychczas nie było możliwości obniżenia wymiaru zajęć praktycznych w przypadku studiów o profilu praktycznym. • Istniała możliwość czasowego zawieszenia kształcenia doktorantów.• W skład Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) wchodziło 90 członków.• Minister powoływał 14 rzeczników dyscyplinarnych.• Uczelnie miały możliwość zmian w uchwałach o rekrutacji tylko w odniesieniu do studiów zaczynających się w roku akademickim 2020/2021.• Zmiany w regulaminie studiów musiały być uchwalone co najmniej na pięć miesięcy przed rozpoczęciem roku akademickiego i wejść w życie z początkiem roku akademickiego. Termin ich uzgodnienia z samorządem studenckim wynosił trzy miesiące od dnia uchwalenia regulaminu.• W celu kontynuacji studiów absolwent studiów I stopnia musiał złożyć dyplom. • Obecnie senat uczelni może zmniejszyć wymiar praktyk zawodowych w czasie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni.• Dodatkowo wprowadzono możliwość czasowego ograniczenia kształcenia doktorantów.• W skład PKA wchodzi obecnie 100 członków.• Liczbę rzeczników dyscyplinarnych powoływanych przez ministra zwiększono do 28.• Uczelnie mogą dokonywać zmian w uchwale ustalającej sposób, warunki, tryb i terminy rekrutacji na studia rozpoczynające się w drugim semestrze roku akademickiego 2020/2021 oraz w roku akademickim 2021/2022.• Wymóg uchwalenia zmian w regulaminie studiów na pięć miesięcy przed rozpoczęciem roku akademickiego oraz wymóg ich wejścia w życie z początkiem roku akademickiego został wyłączony, a termin uzgodnień z samorządem studenckim skrócony do 10 dni roboczych.• W procesie rekrutacji na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022 absolwent studiów I stopnia może złożyć zaświadczenie o ukończeniu studiów zamiast dyplomu. • Art. 18 nowelizacji odpowiednio dodaje ust. 6 w art. 51b, oraz zmienia art. 198a i art. 198b, art. 251 ust. 2 pkt 1, art. 277 ust. 2 p.s.w.n.• Art. 20 nowelizacji dodaje ust. 5aa, 5ba, 5d, 6a, 7a, 8b oraz zmienia się 8a w art. 79 u.s.i.w.• Art. 39, 40, 41 nowelizacji.
Wizy dla cudzoziemców
Rozszerzenie kompetencji ministra spraw zagranicznych jako organu wizowego • Cudzoziemcy• Konsulowie• Minister spraw zagranicznych • W dotychczasowym stanie prawnym wydawaniem wiz cudzoziemcom zajmują się co do zasady konsulowie. Z kolei minister spraw zagranicznych (MSZ) jest organem wizowym w zakresie tzw. wiz dyplomatycznych lub służbowych (m.in. dla członków misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych, a także dla członków ich rodzin).Przepisy unijne umożliwiają jednak państwom członkowskim przyjęcie regulacji, że rozpatrywaniem wniosków i podejmowaniem decyzji w sprawach wizowych będą zajmowały się ich organy centralne, jak np. MSZ. • Nowelizacja wprowadza pakiet zmian w przepisach kilku ustaw, na mocy których MSZ stanie się – od 9 lutego br. – organem wizowym w szerszym zakresie niż dotychczas. Zmiany są podyktowane m.in. tym, że w niektórych miejscach świata wykonywanie czynności konsularnych napotyka na przeszkody, co obecnie dotyczy zwłaszcza Białorusi.• Nowelizacja wprowadza zmiany w u.c. Teraz MSZ będzie mógł określić w drodze rozporządzenia państwa, w których cudzoziemcy mogą składać wnioski o wydanie wizy (krajowej lub Schengen) przez MSZ, a także dodatkowe warunki, na jakich może się to odbywać.• Wiele czynności MSZ będzie realizowanych za pośrednictwem konsula (m.in. składanie wniosków o wydanie wizy czy o ponowne rozpatrzenie sprawy, doręczanie pism, przeprowadzenie z cudzoziemcem rozmowy, jeśli jest konieczna).• MSZ zostanie wyposażony w kompetencje związane z odmową udzielenia wizy, jej cofaniem i unieważnianiem.• Ustanowiono procedury odwoławcze w odniesieniu do rozstrzygnięć wydawanych przez MSZ (tak samo jak w przypadku konsulów będzie przysługiwać wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez MSZ).• Na mocy zmiany w u.s.i.s. MSZ zostanie wyposażony w możliwość weryfikacji w Systemie Informacyjnym Schengen dokumentów podróży przedkładanych wraz z wnioskami wizowymi.• Zmiany w p.p.s.a. polegają na wprowadzeniu możliwości zaskarżenia decyzji wydawanych przez MSZ w sprawie wniosków o wydanie wiz na tych samych zasadach jak decyzje konsulów. Przewidziano, że skargę wniesioną za pośrednictwem konsula oraz skargę na decyzję wydaną przez MSZ minister będzie musiał przekazać sądowi wraz z kompletnymi i uporządkowanymi aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie 60 dni od dnia jej otrzymania odpowiednio przez niego albo konsula.Uwaga! Omawiane regulacje wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia nowelizacji w Dz.U., czyli 9 lutego br. • Art. 5 nowelizacji zmienia art. 5 pkt 4, art. 52 par. 3 i art. 54 par. 2 p.p.s.a.• Art. 11 nowelizacji zmienia art. 4 ust. 1 pkt 8 u.s.i.s.• Art. 16 nowelizacji w u.c. zmienia art. 8 ust. 3, art. 75 ust. 2 pkt 1, pkt 6 i pkt 8, art. 76 ust. 2, ust. 3, ust. 4 pkt 1 i pkt 7, art. 77 ust. 7, art. 80 ust. 1 pkt 5 lit. a, art. 93 ust. 2, ust. 3 i ust. 4 pkt 1 i 9, art. 94 w ust. 2 pkt 7 i pkt 9, a także dodaje art. 9 ust. 4 i 5, art. 10 ust. 2, art. 66 ust. 1a–1c oraz ust. 8 i 9, art. 66a, art. 74b, art. 76 ust. 1 pkt 1a, ust. 1a, ust. 4 pkt 5a i ust. 6, art. 77 ust. 9, art. 77a, art. 77b, art. 78 ust. 3 i 4, art. 79 ust. 5 i 6, art. 92 ust. 1a, art. 93 pkt 1a, art. 94 ust. 4.• Art. 36 nowelizacji.
Świadczenia z ZUS
Poszerzenie kręgu beneficjentów świadczenia postojowego • Przedsiębiorcy, którzy do tej pory nie skorzystali ze świadczenia postojowego• ZUS • W dotychczasowym brzmieniu art. 15zt ust. 1 specustawy zawężał krąg osób, którym przysługuje świadczenie postojowe wydawane na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów, do osób, które już w przeszłości otrzymały to świadczenie. W efekcie osoby, które dotychczas nie spełniały ogólnych kryteriów z art. 15zq specustawy (np. ze względu na założenie działalności gospodarczej po 1 kwietnia 2020 r.) i w konsekwencji – nie otrzymały do tej pory wsparcia, nie mogłyby skorzystać z takiego świadczenia, nawet jeżeli w myśl warunków określonych w tym rozporządzeniu kwalifikowałyby się do niego. • Nowelizacja art. 15zt ust. 1 specustawy eliminuje dotychczasowe problemy poprzez wskazanie, że świadczenie może być przyznane także osobom, które dotychczas nie skorzystały ze świadczenia postojowego – o ile spełnią warunki wymienione w rozporządzeniu RM.• Rada Ministrów 19 stycznia 2021 r. wydała rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U. poz. 152), które wejdzie w życie 1 lutego 2021 r. Zostało ono wydane na podstawie art. 15zt ust. 1 specustawy, a więc przed wejściem w życie omawianej nowelizacji. To mogłoby wpłynąć na ocenę jego zgodności z konstytucją. Dlatego postanowiono, że dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 15zt ust. 1 specustawy zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie znowelizowanego art. 15zt ust. 1 specustawy, jednak nie dłużej niż przez sześć miesięcy, liczonych od 26 stycznia 2021 r. • Art. 1 pkt 8 i 9 nowelizacji zmieniają art. art. 15zs3 w ust. 8 i art. 15zt ust. 1 specustawy.• Art. 35 nowelizacji.
Dane pracownika ZUS sporządzającego decyzję lub pismo • Beneficjenci pomocy• ZUS • Pismo, a zwłaszcza decyzja administracyjna, musi zawierać informację o imieniu i nazwisku oraz stanowisku służbowym osoby upoważnionej do ich wydania oraz własnoręczny podpis ten osoby. Zasada ta nie dotyczy jednak decyzji wydawanych przez ZUS w procesie masowym. Chodzi tu m.in. o decyzje waloryzacyjne (art. 93 ust. 2 u.e.r.f.u.s.). W tym przypadku nie jest wymagany własnoręczny podpis osoby podpisującej rozstrzygnięcie. • Od 26 stycznia 2021 r. decyzje i inne pisma, sporządzane w sprawach świadczeń przyznawanych i wypłacanych przez ZUS, zamiast podpisem odręcznym są opatrywane nadrukiem imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do ich wydawania. Takie rozwiązanie obowiązuje w okresie istnienia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w okresie 30 dni po ich odwołaniu. • Art. 1 pkt 29 nowelizacji dodaje w specustawie art. 31zda.
Zagadnienie Dla kogo Tak było Tak jest Podstawa prawna
Instytucje pieczy zastępczej
Umożliwienie osobom zatrudnionym w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej kontynuowania pracy w warunkach kwarantanny • Placówki opiekuńczo-wychowawcze• Regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne• Interwencyjne ośrodki preadopcyjne• Pracownicy tych placówek • Obowiązujący art. 4e specustawy pozwala, by pracownicy i inne osoby świadczące usługi w domach pomocy społecznej (DPS), noclegowniach oraz prywatnych placówkach zapewniających całodobową opiekę, które to osoby są w nich poddane kwarantannie, mogły dalej wykonywać swoje obowiązki. Jeśli zdecydują się na takie rozwiązanie, to zachowają m.in. prawo do wynagrodzenia. Przepisy do tej pory nie obejmowały jednak instytucjonalnych form pieczy zastępczej. • Nowelizacja rozszerza możliwość świadczenia pracy przez osoby objęte kwarantanną zatrudnione w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej: placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych.• Do pracowników tych placówek będzie miał zastosowanie art. 4f specustawy. Na jego podstawie w jednostkach, które zapewniają całodobową opiekę, pracodawca może po uzyskaniu uprzedniej zgody pracowników, na czas określony m.in.:‒ zmienić system lub rozkład czasu pracy pracowników;‒ polecić pracownikom świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych;‒ polecić realizowanie prawa do odpoczynku w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę bez możliwości jego opuszczania;‒ zawiesić stosowanie przepisu o minimalnym tygodniowym wypoczynku, przy zachowaniu w każdej dobie nieprzerwanego 11-godzinnego odpoczynku dobowego.• Na powyższych pracowników rozciągnięto też możliwość stosowania przepisów umożliwiających tymczasowe przeniesienie pracowników samorządowych do wykonywania innej pracy. • Art. 1 pkt 1 nowelizacji wprowadza zmiany w art. 4e specustawy.• Art. 1 pkt 2 nowelizacji dodaje w art. 4f specustawy ust. 4.• Art. 1 pkt 12 nowelizacji dodaje w art. 15zzz1 specustawy ust. 4.• Art. 15 nowelizacji dodaje art. 38c do u.w.r.s.p.z.• Art. 24 nowelizacji.
Zawody prawnicze
Umożliwienie przeprowadzenia zdalnych zgromadzeń adwokatów i komorników • Adwokaci• Komornicy • Zgodnie z art. 11 ust. 2 u.p.a. kadencja organów adwokatury, organów izb adwokackich i zespołów adwokackich trwa cztery lata, jednakże są one obowiązane działać do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych organów.Z uwagi na trwającą epidemię i wynikające z niej obostrzenia sanitarne przeprowadzenie wyboru nowych organów jest utrudnione, a w przypadku izb o dużej liczbie osób – wręcz niemożliwe. Efektem jest przekładanie pierwotnie zaplanowanych terminów wyborczych. • Zmiana umożliwi odbycie zdalnych zgromadzeń adwokatów oraz wyborów na tych zgromadzeniach, bez konieczności fizycznej obecności uprawnionych.Analogiczne zmiany dotyczą komorników.• Wybory przeprowadzone w ten sposób i podjęte tak uchwały będą ważne bez względu na to, ile osób uprawnionych do głosowania wzięło w nich udział.• Wymóg powiadomienia o projekcie uchwały uważa się za spełniony w przypadku wysłania projektu na ostatni znany adres osoby uprawnionej, określony na podstawie właściwych przepisów samorządowych. • Art. 1 pkt 3 nowelizacji zmienia art. 14ha specustawy.
Wydłużenie okresu posiadania statusu aplikanta • Aplikanci po odbyciu aplikacji adwokackiej i radcowskiej • Sytuacja związana z COVID-19 spowodowała przesunięcie terminu egzaminów adwokackiego i radcowskiego planowanych pierwotnie na marzec 2020 r. i w efekcie przeprowadzenie tych egzaminów w terminie dodatkowym w czerwcu. Jednak część aplikantów nie przystąpiła do egzaminów przeprowadzonych w terminie dodatkowym w szczególnym reżimie sanitarnym. W efekcie osoby te w okresie po roku od daty zakończeniu aplikacji utraciłyby status aplikanta i po 31 grudnia 2020 r. nie mogłyby podejmować aktywności zawodowej. • Dzięki zmianie przedłużony może być okres posiadania statusu aplikanta – z roku do dwóch lat od daty zakończenia aplikacji wskazanej w zaświadczeniu o odbyciu aplikacji adwokackiej i radcowskiej. Przy czym dotyczy to tych aplikantów, którzy złożyli wniosek o dopuszczenie do egzaminów adwokackiego albo radcowskiego, wyznaczonych na 24‒27 marca 2020 r. oraz spełnili przesłanki udziału w danym egzaminie, a nie przystąpili do egzaminu przeprowadzonego w terminie dodatkowym w dniach 23–26 czerwca 2020 r., niezależnie od przyczyny.• Wydłużono możliwość zastępowania adwokata i radcy prawnego przez aplikanta do dwóch lat od daty zakończenia aplikacji wskazanej w zaświadczeniu o odbyciu aplikacji adwokackiej i radcowskiej. • Art. 1 pkt 4 nowelizacji dodaje art. 14hc do spec ustawy.
Inwestycje celu publicznego
Ułatwienie opróżniania lokali mieszkalnych w przypadku inwestycji celu publicznego • Użytkownicy lokali wywłaszczonych na cele pożytku publicznego• Inwestorzy (m.in. GDDKiA, inwestorzy kolejowi itp.) • Co do zasady w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 nie wykonuje się tytułów wykonawczych nakazujących opróżnienie lokalu mieszkalnego. Przepis ten utrudnia jednak działania, w sytuacji gdy nastąpiło wywłaszczenie lub przejęcie z mocy prawa nieruchomości celem realizacji inwestycji celu publicznego. • Wprowadzono dodatkowe wyjątki od ogólnej zasady wstrzymującej wykonanie tytułów wykonawczych nakazujących opróżnienie lokalu mieszkalnego. Postanowiono, że zasada nie będzie obowiązywała m.in. w przypadku decyzji o:– zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych,– ustaleniu lokalizacji linii kolejowej,– zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego,– ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego,– pozwoleniu na realizację inwestycji przeciwpowodziowych.Uwaga! Powyższy przepis będzie miał zastosowanie również do tytułów wykonawczych wydanych przed dniem wejścia w życie noweli specustawy. • Art. 1 pkt 11 nowelizacji zmienia art. 15zzu ust. 1 specustawy.• Art. 27 nowelizacji.
Branża lotnicza
Usprawnienia w pracy lotnisk • Lotniska• Personel lotnisk • Konieczne było wprowadzenie rozwiązań, które ułatwią funkcjonowanie lotnisk i pracy personelu w okresie epidemii COVID-19, gdy utrudnione jest przedłużenie certyfikatów, licencji, zezwoleń, przeprowadzenie egzaminów itp. • Zmienione przepisy umożliwiają m.in.:– utrzymanie ważności certyfikatów lotnisk w okresie obowiązywania stanu epidemii;– wydłużenie ważności szkoleń z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego, na podstawie których zostały wydane karty identyfikacyjne portu lotniczego;– wydłużenie okresu ważności niektórych licencji i egzaminów;– skrócenie i ułatwienie przeprowadzania procesu zmian wysokości opłat lotniskowych, które miałyby skutkować obniżeniem stawek niektórych opłat lotniskowych;– uelastycznienie sposobu dokonywania przez prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego kontroli w podmiotach kontrolowanych w okresie obowiązującego stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. • Art. 1 pkt 13‒21 nowelizacji.
Pomoc dla branży kinematograficznej
Wsparcie finansowe dla twórców filmowych, dystrybutorów i kin • Polski Instytut Sztuki Filmowej• Twórcy filmowi• Dystrybutorzy• Kina• Inne podmioty prowadzące działalność w zakresie kinematografii• Osoby fizyczne biorące udział w tworzeniu utworu audiowizualnego • Branża kinematograficzna została dotknięta skutkami pandemii COVID-19. Skutkiem są m.in. opóźnienia i wzrost kosztów produkcji filmowych, opóźnienia w premierach.• Ograniczenia w funkcjonowaniu kin dotknęły szczególnie małe, pojedyncze placówki.• Część osób fizycznych uczestniczących w produkcjach filmowych straciła źródło dochodów. • Zmiana umożliwia przekazanie przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 120 mln zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rzecz PISF. Pieniądze mają zostać przeznaczone na działania mające na celu wsparcie branży kinematograficznej w trudnym okresie pandemii COVID-19.• Środki będą przyznawane:– podmiotom prowadzącym działalność w zakresie kinematografii (wsparcie zostanie przyznane w formie dotacji, pożyczki lub poręczenia);– osobom fizycznym (w formie stypendium).• Planowane są trzy główne obszary wsparcia:– dla produkcji filmowych,– dla promocji premier filmowych,– dla kin.• Dodatkowo wsparcie w formie stypendiów będą mogły otrzymać osoby biorące udział w tworzeniu utworu audiowizualnego, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej w związku z epidemią COVID-19.Uwaga! Wnioski o pomoc mogą być składane przez podmioty prowadzące działalność kinematograficzną od dnia ogłoszenia naboru do 30 kwietnia 2021 r. Kosztami kwalifikowanymi będą koszty poniesione przez beneficjentów w okresie od 1 listopada 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. • Art. 1 pkt 33 nowelizacji dodaje nowy art. 31zzs do specustawy.
Zagadnienie Dla kogo Tak było Tak jest Podstawa prawna
Udzielanie pożyczek w czasie epidemii
Ochrona konsumentów przed nadmiernymi kosztami • Pożyczkobiorcy• Instytucje pożyczkowe • W okresie stanu epidemii wprowadzono obniżenie maksymalnej wysokości kosztów pozaodsetkowych kredytu. Przepisy te miały pierwotnie zostać wygaszone po 365 dniach od dnia wejścia specustawy. • Wydłużono czas obowiązywania przepisów, które w okresie epidemii i zagrożenia epidemiologicznego wprowadzają limit maksymalnej wysokości kosztów pozaodsetkowych kredytu. Ma to chronić szczególnie wrażliwych klientów przed wykorzystywaniem ich słabszej pozycji przez pożyczkodawców.Uwaga! Przedłużone przepisy (art. 8d‒8f specustawy) stracą moc z dniem 30 czerwca 2021 r. • Art. 1 pkt 34 nowelizacji dodaje nowy ust. 3a w art. 36 specustawy.
Polski Bon Turystyczny
Zwiększenie kręgu podmiotów uprawnionych do realizacji Polskiego Bonu Turystycznego • Organizatorzy turystyki• Osoby uprawnione do Polskiego Bonu Turystycznego • Obecnie bonami można płacić wyłącznie za same noclegi lub za imprezę turystyczną z co najmniej jednym noclegiem, wykupioną u organizatora turystyki. • Wprowadzono możliwość płatności bonem za imprezy turystyczne jednodniowe, które nie obejmują noclegu. Pozwoli to znacząco zwiększyć krąg podmiotów, u których można realizować bony turystyczne. Umożliwi to finansowanie bonem krótkich jednodniowych imprez turystycznych, bez noclegu (chętnie wybieranych przez rodziny), a także jednodniowych wycieczek szkolnych.• Płatność za pomocą bonu za imprezy turystyczne jednodniowe będą mogły przyjmować jedynie organizacje pożytku publicznego i organizatorzy turystyki. • Art. 23 nowelizacji zmienia art. 2 u.p.b.t.
Zwiększenie zakresu informacji podawanych w bazie danych POT • Przedsiębiorcy turystyczni• Organizacje pożytku publicznego• Polska Organizacja Turystyczna • Dotychczas w bazie podmiotów uprawnionych do przyjmowania płatności bonem prowadzonej przez POT ujawniane były dane miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podmiotu, przyjmującego zapłatę w bonach, a ono w praktyce mogło być inne niż miejsca świadczenia usług. Przykładowo – gdy przedsiębiorca miał kilka obiektów hotelarskich, które działały pod różnymi nazwami. • Rozszerzono katalog informacji o podmiotach turystycznych, które przyjmują zapłatę w bonach. Będą one mogły dodatkowo wpisać nazwę handlową obiektu, w którym będą realizowane usługi hotelarskie, a także adres swojej strony internetowej (o ile taką posiadają). Dzięki temu turyści korzystający z bazy danych podmiotów uprawnionych do przyjmowania płatności bonem będą mogli łatwiej wyszukać konkretny obiekt, w którym jest świadczona usługa hotelarska. • Art. 23 nowelizacji zmienia art. 8 u.p.b.t.
Obowiązek wpisania dodatkowych informacji do rejestru • Przedsiębiorcy turystyczni• Organizacje pożytku publicznego• Polska Organizacja Turystyczna j.w. • Nowela wprowadza obowiązek uzupełnienia powyższych danych przez przedsiębiorców. Przedsiębiorcy turystyczni lub organizacje pożytku publicznego, którzy przed wejściem ustawy dokonali rejestracji na profilu informacyjnym w systemie teleinformatycznym, zobowiązani są w ciągu 14 dni od wejścia w życie ustawy (czyli od 26 stycznia) do uzupełnienia informacji. • Art. 42 nowelizacji.
Postępowanie egzekucyjne
Wydłużenie terminów na złożenie oświadczenia • Organy rentowe, emerytalne lub emerytalno-rentowe (dłużnicy zajętej wierzytelności)• Komornicy sądowi• Organy egzekucyjne w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym• Dłużnicy (zobowiązani) • Co do zasady dłużnicy zajętej wierzytelności mają tydzień (7 dni w egzekucji administracyjnej) na złożenie oświadczeń lub przekazanie na żądanie komornika sądowego lub administracyjnego organu egzekucyjnego informacji w sprawach zajętych wierzytelności w postępowaniach egzekucyjnych. • Od 26 stycznia 2021 r., tj. dnia wejścia w życie nowelizacji, niektórzy dłużnicy zajętej wierzytelności (czyli organy rentowe, emerytalne lub emerytalno-rentowe, np. ZUS) mają więcej czasu na złożenie oświadczeń lub przekazanie informacji w sprawach zajętych wierzytelności w postępowaniach egzekucyjnych:– z tygodnia do trzech tygodni wydłużony został termin na złożenie oświadczenia komornikowi na podstawie art. 896 par. 2 k.p.c.;– w postępowaniu egzekucyjnym w administracji siedmiodniowy termin na złożenie oświadczenia został wydłużony do 21 dni (art. 79 par. 4 u.p.e.a.).Uwaga! Wydłużone terminy mają zastosowanie do zajęć egzekucyjnych dokonanych nie wcześniej niż 26 stycznia 2021 r. • Art. 1 pkt 29 nowelizacji dodaje w specustawie art. 31zdb.• Art. 32 nowelizacji.
Zbiorowy transport publiczny
Wsparcie operatorów kolejowych przewozów pasażerskich • Organizatorzy i operatorzy publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym• Pasażerowie • Do tej pory przepisy ograniczały beneficjentów wsparcia do operatorów publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym świadczącym usługi wojewódzkich, międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozów pasażerskich. • Nowelizacja dodatkowo umożliwia przekazywanie wsparcia również operatorom kolejowych przewozów pasażerskich, tj.: gminnym, międzygminnym, powiatowym, międzypowiatowym, powiatowo-gminnym oraz metropolitalnym.• Wysokość środków finansowych przekazanych danemu operatorowi w danym miesiącu równa jest wysokości środków finansowych przekazanych temu operatorowi w tym samym miesiącu 2020 r. Z tym że wysokość przekazanych środków finansowych w miesiącach I kwartału jest równa wysokości środków przekazanych temu operatorowi w kwietniu 2020 r., ponieważ w I kwartale 2020 r. wsparcie nie było jeszcze udzielane.• Warunkiem udzielenia wsparcia jest zaplanowanie wydatków w budżecie właściwego organizatora w celu sfinansowania rekompensaty w wysokości nie mniejszej niż w roku poprzednim oraz przekazanie przez organizatora operatorowi rekompensaty co najmniej w tej wysokości.• Przekazywane operatorowi publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym za każdy miesiąc IV kwartału 2020 r. są wypłacane w I kwartale 2021 r.Uwaga! W terminie 15 dni od zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 r. operator publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym przekazuje organizatorowi potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię raportu z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego za 2020 r., zawierającego opinię biegłego rewidenta w zakresie rozliczenia udzielonego wsparcia. • Art. 1 pkt 22, 23 i 24 nowelizacji zmienia art. 15zzzzl1 i art. 15zzzzl2 oraz dodaje art. 15zzzzl3 specustawy.• Art. 29, 30 i 31 nowelizacji.
Obniżenie opłaty podstawowej dla przewoźników kolejowych. Wsparcie dla zarządcy infrastruktury kolejowej • Przewoźnicy kolejowi• Zarządca infrastruktury kolejowej • Zarządca infrastruktury kolejowej, czyli PKP Polskie Linie Kolejowe SA, pobiera od przewoźnika kolejowego opłatę za usługi wykonane w ramach minimalnego dostępu do infrastruktury kolejowej, związane ze zrealizowanym przejazdem pociągu, zwaną opłatą podstawową. Obliczana jest ona jako iloczyn przebiegu pociągu i stawki jednostkowej określonej dla przejazdu pociągu na odległość jednego kilometra. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej ustalane są przez zarządcę po kosztach bezpośrednich, jakie ten ponosi jako rezultat przejazdu pociągu. W celu odzyskania całości ponoszonych kosztów zarządca może, jeżeli wykaże, że kondycja rynku to umożliwia, dokonać podwyżki stawek. • Nowelizacja pozwala PKP PLK SA, po uzgodnieniu z ministrami właściwymi ds. finansów publicznych i transportu, nie pobierać od przewoźników kolejowych części opłaty podstawowej (nie więcej niż 50 proc.).• Uszczerbek z powyższego tytułu zostanie PKP PLK SA wyrównany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. • Zarządca infrastruktury może otrzymać środki z funduszu w wysokości odpowiadającej wysokości przychodów utraconych z tytułu niepobrania w 2020 r. opłaty rezerwacyjnej za niewykorzystanie przydzielonej zdolności przepustowej, o której mowa w art. 33 ust. 3 u.t.k. • Art. 1 pkt 25 nowelizacji dodaje w specustawie art. 15zzzzl6.
Wsparcie dla przewoźników i operatorów przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej • Operatorzy i przewoźnicy przewozów autobusowych • Dotychczas przepisy nie przewidywały wsparcia dla przedsiębiorstw transportowych realizujących transport drogowy. • Nowelizacja umożliwia przekazywanie przewoźnikom osób w transporcie drogowym środków finansowych za miesiące obowiązywania ograniczeń w przemieszczaniu się środkami publicznego transportu zbiorowego (w zakresie liczby zajętych miejsc siedzących albo miejsc siedzących i stojących w stosunku do dokumentacji technicznej lub techniczno-ruchowej pojazdu) nie dłużej niż do 31 grudnia 2021 r.Uwaga! Artykuł 15zzzzl5 specustawy wszedł w życie 26 stycznia 2021 r. z mocą od 1 stycznia 2021 r. • Art. 1 pkt 25 nowelizacji dodaje w specustawie art. 15zzzzl5.• Art. 43 pkt 3 nowelizacji.
Zagadnienie Dla kogo Tak było Tak jest Podstawa prawna
Zwolnienie z opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Uprawnienie rady gminy do zwolnienia z opłat za korzystanie z koncesji • Rady gmin• Przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż alkoholu przeznaczonego do spożycia w miejscu sprzedaży (np. restauracji) • Rady gminy na podstawie dotychczasowych przepisów były upoważnione, w drodze uchwały, zwolnić z należnej w 2020 r. opłaty za korzystanie z zezwoleń. Mogły też przedłużyć termin na jej wniesienie. W przypadku zwolnienia z opłaty rada gminy mogła przyznać zwrot określonej części opłaty pobranej od przedsiębiorców, którzy wnieśli jednorazowo opłatę za 2020 r. w terminie do 31 stycznia 2020 r. Termin wniesienia opłaty należnej w 2020 r. mógł być przedłużony do 31 grudnia 2020 r. Przy czym nie dotyczyło to zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (czyli np. sklepów monopolowych). • Nowelizacja zawiera analogiczne delegacje dla rad gmin dla wydania uchwał. Mogą one:– zwolnić przedsiębiorców posiadających zezwolenia z opłaty należnej za 2021 r.;– przewidzieć zwrot określonej części opłaty pobranej od przedsiębiorców, którzy wnieśli jednorazowo opłatę za 2021 r. w terminie do 31 stycznia 2021 r.;– przedłużyć termin wniesienia opłat należnych za 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. • Art. 1 pkt 32 nowelizacji zmienia art. 31zzca spec ustawy.
Szczepienia przeciwko COVID-19
Upoważnienie do dokonywania wpisów w Karcie Szczepień • Pracownicy medyczni • Przepisy nie regulowały upoważnienia do dokonywania wpisów w karcie szczepień. • Lekarz oraz lekarz dentysta mogą udzielić upoważnienia do dokonywania wpisów w karcie szczepień na zasadach udzielania upoważnień do wystawiania recept lub skierowań w swym imieniu.• Upoważnienie może być udzielone osobie wykonującej:– zawód medyczny, o której mowa w przepisach ustawy o działalności leczniczej, a więc m.in. pielęgniarce, położnej, fizjoterapeucie, ratownikowi medycznemu,– czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a także czynności związane z utrzymaniem systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna, i zapewnieniem bezpieczeństwa tego systemu, na podstawie upoważnienia administratora danych, czyli np. asystentce stomatologicznej, rejestratorce medycznej.• Udzielenie upoważnienia na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy (z możliwością przedłużenia na kolejny okres i cofnięcia) następuje za pośrednictwem systemu informatycznego – Rejestru Asystentów Medycznych, prowadzonego przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.• Asystent medyczny może być obecny przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych i jest obowiązany do zachowania poufności wszelkich uzyskanych informacji oraz danych. • Art. 2 nowelizacji zmienia art. 41a u.z.l.l.d.
Procedura szczepień • Pracownicy medyczni• Obywatele • Nie określono w przepisach prawa. • Szczepienia są przeprowadzane na podstawie skierowania w postaci elektronicznej. Jest ono ważne przez 90 dni od dnia wystawienia.• Tworzy się centralny elektroniczny system rejestracji na szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 (administratorem danych jest minister zdrowia).• Rejestracja na wykonanie szczepienia następuje w systemie po udostępnieniu imienia i nazwiska oraz numeru PESEL osoby poddawanej temu szczepieniu, a w przypadku jego braku – numeru i serii dokumentu tożsamości wskazanego na skierowaniu.• Wykonanie szczepienia przeciwko COVID-19 jest poprzedzone lekarskim badaniem kwalifikacyjnym w celu wykluczenia przeciwwskazań do jego wykonania.• Szczepienia przeprowadzają: lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki, położne, felczerzy i ratownicy medyczni oraz posiadający odpowiednie kwalifikacje: fizjoterapeuci, farmaceuci, higienistki szkolne i diagności laboratoryjni.• Zaświadczenie o wykonaniu szczepienia wydane w postaci elektronicznej udostępnia się na Internetowym Koncie Pacjenta. Na żądanie tej osoby wydaje się je także w postaci papierowej.• Koszty szczepień są finansowane ze środków publicznych.Uwaga! Dodane art. 21a–21f u.z.z.z.c.z. oraz art. 2 w pkt 6 w lit. e i art. 15 po ust. 4d u.s.i.o.z. weszły w życie 26 stycznia 2021 r., z mocą od 27 grudnia 2020 r. • Art. 12 nowelizacji dodaje w u.z.z.z.c.z. art. 21a–21f, w art. 47 u.z.z.z.c.z. uchyla ust. 10b.• Art. 13 nowelizacji w art. 2 w pkt 6 u.s.i.o.z. dodaje lit. e, natomiast w art. 15 u.s.i.o.z. dodaje ust. 4d a, w art. 24 zmienia: ust. 5, 6, z kolei w art. 31b dokonuje zmian w ust. 8, 11 i 14.• Art. 43 pkt 2 nowelizacji.
Służba wojskowa
Kierowanie żołnierzy zawodowych do wojskowej komisji lekarskiej • Żołnierze zawodowi • Przed skierowaniem do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa oraz po powrocie do kraju żołnierze zawodowi są obligatoryjnie kierowani do wojskowej komisji lekarskiej. • Od tej zasady nowelizacja wprowadziła wyjątek. Przed skierowaniem lub wyznaczaniem żołnierzy do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa z przeznaczeniem realizacji zadań na terenie kontynentu europejskiego oraz Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego spoza tego kontynentu, żołnierze fakultatywnie są kierowani do wojskowej komisji lekarskiej. Rozwiązanie to ma odciążyć komisje lekarskie i jednostki służby zdrowia realizujące diagnostykę na rzecz tych komisji. • Art. 6 nowelizacji zmienia art. 5 ust. 3 pkt 5 u.s.w.ż.z.
Forma decyzji (rozkazu personalnego) • Żołnierze zawodowi • Decyzje i rozkazy personalne wydaje się w formie indywidualnej lub zbiorowej. W przypadku sporządzenia decyzji lub rozkazu personalnego w formie zbiorowej wyciąg z tej decyzji lub rozkazu jest z nim równoznaczny. • Nowelizacja wprowadza rozwiązanie, że w przypadkach sporządzenia decyzji lub rozkazu personalnego (albo wyciągu) ich wydruk wykonany z jednolitej ewidencji prowadzonej w systemie elektronicznym jest z nimi równoznaczny. To skróci drogę doręczania, ponieważ dokument wydawany przez organ inny niż dowódca jednostki wojskowej może zostać wydrukowany i doręczony żołnierzowi już na szczeblu macierzystej jednostki.Uwaga! Regulacja ta nie obejmuje spraw związanych z powołaniem do zawodowej służby wojskowej lub służby kandydackiej oraz zwolnienia z tych służb. • Art. 6 nowelizacji zmienia art. 6 w ust. 2 pkt 2 u.s.w.ż.z.
Zarządzanie kryzysowe
Skład zespołu zarządzania kryzysowego • Wojewodowie • W skład zespołu zarządzania kryzysowego, powoływanego przez wojewodę, wchodził szef wojewódzkiego sztabu wojskowego lub jego przedstawiciel. • W skład zespołu zarządzania kryzysowego, powoływanego przez wojewodę, wchodzą przedstawiciele Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczeni przez ministra obrony narodowej. • Art. 6 nowelizacji zmienia art. 14 ust. 10 u.z.k.
Nieodpłatna pomoc prawna
Kurs doszkalający dla doradców obywatelskich • Doradcy obywatelscy• Organizacje pozarządowe • Doradcy obywatelscy są obowiązani do uczestnictwa w kursie doszkalającym co najmniej raz w roku, począwszy od roku następnego po roku, w którym ukończyli szkolenie albo uzyskali zaświadczenie. Jest to warunek świadczenia nieodpłatne poradnictwa obywatelskiego. • Od 26 stycznia 2021 r. weszło rozwiązanie, zgodnie z którym w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego zajęcia w ramach szkolenia oraz kursu doszkalającego mogą być prowadzone z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.Uwaga! Termin ukończenia kursu doszkalającego za 2020 r. upływa 30 czerwca 2021 r. • Art. 17 nowelizacji dodaje ust. 3a w art. 11a u.n.p.p.• Art. 37 nowelizacji.
Uchylenie przepisów
Ochrona zdrowotna i wykonanie budżetu państwa • 8 marca 2021 r. utracą moc przepisy odnoszące się do:– świadczenia teleporad (art. 7 specustawy),– finansowania świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 (art. 7 specustawy),– przenoszenie planowanych wydatków budżetowych między częściami i działami budżetu państwa (art. 31 specustawy). • Art. 1 pkt 34 lit. a nowelizacji zmienia art. 36 ust. 3 specustawy.©℗
 • specustawa – ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 159)
 • nowelizacja – ustawa z 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 159)
 • k.p.c. ‒ ustawa z 17 listopada 1964 r. ‒ Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1575; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 159)
 • p.p.s.a. – ustawa z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2325; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 159)
 • p.s.w.n. – ustawa z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 159)
 • u.c. – ustawa z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 35; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 159)
 • u.e.r.f.u.s. ‒ ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 53; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 159)
 • u.n.p.p. ‒ ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2232; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 159)
 • u.p.a. ‒ ustawa z 26 maja 1982 r. ‒ Prawo o adwokaturze (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 651; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2320)
 • u.p.b.t. – ustawa z 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym (Dz.U. poz. 1262; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 159)
 • u.p.e.a. – ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1427; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 159)
 • u.p.s.k. – ustawa z 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1777; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 159)
 • u.r.z.n. – ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 426; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 159)
 • u.s.i.o.z. – ustawa z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 702; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 159)
 • u.s.i.s. – ustawa z 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1844; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 159)
 • u.s.i.w. – ustawa z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 159)
 • u.s.w.ż.z. – ustawa z 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 860; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 159)
 • u.ś.o.z. – ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1398; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 159)
 • u.t.k. ‒ ustawa z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 860; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 159)
 • u.w.r.s.p.z. ‒ ustawa z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 821; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 159)
 • u.z.k. – ustawa z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1856; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 159)
 • u.z.l.l.d. – ustawa z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 514; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 159)
 • u.z.z.z.c.z. – ustawa z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1845; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 159)
Reklama
Oprac. LJ, JP, KTo
Tarcza 7.0 / Dziennik Gazeta Prawna