Z raportów organizacji międzynarodowych zajmujących się przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wynika, że dzieła sztuki, antyki i przedmioty o charakterze kolekcjonerskim są powszechnie wykorzystywane w procederze prania pieniędzy i finansowania działalności terrorystycznej. Godna pochwały pasja stała się zatem przykrywką dla niebezpiecznych grup.
Rodzimy ustawodawca jednocześnie nie chce utrudniać życia drobnym przedsiębiorcom. Spośród tych zajmujących się przechowywaniem, obrotem lub pośrednictwem w obrocie dziełami obowiązki dotyczyć będą jedynie transakcji o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 tys. euro. Przy czym bez znaczenia pozostanie, czy będzie to formalnie jedna transakcja, czy też kilka ze sobą powiązanych (np. duży zakup przez jedną osobę rozbity na kilkanaście umów).
Resort finansów, który odpowiadał za stworzenie projektu, podkreśla, że większość przepisów ma charakter porządkujący. Przykładowo uszczegółowione zostanie kilka definicji, by nie budziło już wątpliwości, czy dany podmiot podlega pod reżim ustawy, czy też nie.
Reklama
Przy okazji rozszerzony zostanie zakres statystyk gromadzonych przez generalnego inspektora informacji finansowej (GIIF), który stanowi główny element polskiego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Wprowadzone zostaną również mechanizmy weryfikacji danych zawartych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (centralny rejestr to system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką).
Wreszcie, rodzime przepisy zostaną dostosowane do unijnych wymogów w zakresie obrotu kryptowalutami. Na podmioty prowadzące działalność związaną z obrotem walutami wirtualnymi nałożony zostanie obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego również w odniesieniu do transakcji okazjonalnych o równowartości 1 tys. euro lub większej przeprowadzanych z wykorzystaniem waluty wirtualnej. Stworzony zostanie również rejestr podmiotów świadczących usługi dotyczące kryptowalut. O wpis do takowego będą mogły ubiegać się jedynie niekarane osoby, które wykażą się odpowiednią wiedzą w temacie. To również wymóg unijny. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt przyjęty przez rząd