Analizę podanego zapytania warto zapoczątkować odniesieniem się do istoty spółki cywilnej. Spółka ta ma normatywne podstawy w kodeksie cywilnym. Na kanwie tych regulacji w orzecznictwie sądowym (por. np. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 27 maja 2015 r., sygn. akt III AUa 2231/14) akcentuje się, że spółka cywilna w obecnym stanie prawnym nie ma podmiotowości prawnej, jest wyłącznie stosunkiem o charakterze zobowiązaniowym (umową) zawartym pomiędzy co najmniej dwoma podmiotami (art. 860 par. 1 k.c.). Co wymaga jednak podkreślenia, mimo powiązania wspólników stosunkiem cywilnoprawnym (umową), w znaczeniu formalnoprawnym są oni odrębnymi przedsiębiorcami. Ma to uzasadnienie w art. 4 prawa przedsiębiorców. Zgodnie z tym przepisem przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.
Powyższe ustalenia mają znaczenie dla oceny aspektu ubezpieczeń społecznych poruszonego przez czytelnika. I tak w zapytaniu pojawiły się dwa odrębne wątki, tj. dotyczące ulgi na start i niższych składek ZUS. Pod względem prawnym obie te preferencje są od siebie niezależne. I tak, jeśli chodzi o ulgę na start, to na uwagę zasługuje art. 18 ww. prawa przedsiębiorców. Wskazano w nim, że „przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres sześciu miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej”. Przedsiębiorca może zrezygnować z tego uprawnienia przez dokonanie zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych.