Pracownikowi nie przysługuje ponownie odprawa. Zgodnie z art. 306 ust. 2 ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie ojczyzny pracownik powołany do terytorialnej służby wojskowej otrzymuje od pracodawcy odprawę w wysokości dwutygodniowego wynagrodzenia obliczonego według zasad określonych dla ustalania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. Świadczenie to nie przysługuje w razie ponownego powołania do tej samej służby. Podobna regulacja obowiązywała do 22 kwietnia 2022 r. na podstawie nieobowiązującego obecnie art. 125 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP. Pracownik powołany do zasadniczej służby wojskowej, okresowej służby wojskowej lub terytorialnej służby wojskowej otrzymywał od pracodawcy odprawę w wysokości dwutygodniowego wynagrodzenia obliczonego według zasad określonych dla ustalania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. Odprawa nie przysługiwała w razie ponownego powołania do tej samej służby.
Rada dla klienta biura: Pracownik nie nabywa prawa do kolejnej odprawy, gdy został ponownie powołany do służby terytorialnej, co było już wcześniej połączone z uzyskaniem odprawy. Jest to świadczenie jednorazowe.