Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy przede wszystkim odwołać się do art. 18a o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa systemowa), z którego wynika, że podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób prowadzących pozarolnicza działalność gospodarczą w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, która nie może być jednak niższa niż 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia. To znacznie mniej niż ogólna podstawa wymiaru składek, której przedsiębiorca nie może zadeklarować niższej niż na poziomie 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia.
Od tej zasady istnieją wyjątki. Prawa do obniżonych składek nie mają osoby, które: