Przypomnijmy, że obecnie opłatę z tytułu nadzoru uiszcza się zarówno od ustawowych badań, jak i innych usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych świadczonych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu. Jej wysokość nie może być jednak niższa niż 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce ogłoszonego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy.
Jego wysokość jest podawana na początku kolejnego roku. Nie jest jeszcze znane takie wynagrodzenie za 2020 r., które będzie podstawą obliczenia minimalnej opłaty 2021 r.
Reklama
Za 2019 r. przeciętne wynagrodzeni wynosiło 4918,17 zł, w związku z tym minimalna opłata z tytułu nadzoru w 2020 r. była w wysokości 984 zł.
Zasady wnoszenia opłaty reguluje rozporządzenie ministra finansów z 27 listopada 2019 r. (Dz.U. poz. 2321). Wynika z niego, że opłatę od przychodów:
– osiągniętych w I kwartale uiszcza się do 30 kwietnia,
– osiągniętych w II kwartale do 31 lipca,
– osiągniętych w III kwartale i planowanych do osiągnięcia w IV kwartale danego roku kalendarzowego do 15 października 2020 r.
Firmy audytorskie, które w 2021 r. nie osiągną przychodów w trzech pierwszych kwartałach oraz nie będą planowały ich osiągnąć w czwartym kwartale, będą musiały wnieść minimalną opłatę do 15 października 2021 r. Opłatę uiszcza się na konto Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego.