Uchwała wynika z obowiązującej od października br. ustawy o przekształceniu z mocy prawa od 1 stycznia 2019 r. prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Ustawa nakłada na nowych właścicieli gruntu obowiązek wniesienia - na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu - opłaty z tytułu przekształcenia. Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Opłata będzie wnoszona przez 20 lat, licząc od dnia przekształcenia,

Ustawodawca jednocześnie umożliwił wniesienie opłaty jednorazowej. Przewidział też system bonifikat dla osób fizycznych przy opłacie jednorazowej dot. przekształcenia gruntów Skarbu Państwa. Maksymalny jej poziom to 60 proc. w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie.

Wysokość bonifikaty od opłaty wyniesie 50 proc. – gdy opłata zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu, 40 proc. – gdy opłata zostanie wniesiona w trzecim roku, 30 proc. – gdy opłata zostanie wniesiona w czwartym roku, 20 proc. – gdy opłata zostanie wniesiona w piątym roku i 10 proc. – gdy opłata zostanie wniesiona w szóstym roku.

W przypadku gruntów będących własnością samorządu, zgodnie z ustawą ma on prawo samodzielnego wyrażenia zgody na udzielenie stosownych bonifikat.

Z tej możliwości skorzystali w czwartek katowiccy radni, uchwalając zgodę na udzielanie osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym, bonifikaty analogiczne, jak przy nieruchomościach Skarbu Państwa.

W uzasadnieniu uchwały napisano m.in., że w celu zapewnienia równego traktowania mieszkańców Katowic zasadne jest, aby w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność miasta w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej można zastosować bonifikaty analogiczne, jak przy nieruchomościach Skarbu Państwa.

Katowiccy radni zastrzegli ponadto, że jeżeli zaświadczenie potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu będącego własnością miasta zostanie doręczone po 31 grudnia 2019 r., zachowane zostanie prawo do bonifikaty w wysokości 60 proc. - gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona do 29 lutego 2020 r. Zamiar wniesienia opłaty jednorazowej należy zgłosić przy tym do 1 lutego 2020 r.

Głosowaniu nad uchwałą w przedstawionym brzmieniu podczas czwartkowej sesji rady miasta Katowice nie towarzyszyła dyskusja.(PAP)

autor: Mateusz Babak