Komisja Europejska przeszła do kolejnego etapu procedury naruszenia prawa wobec Węgier ws. ustawy o obronie suwerenności. Może się ona zakończyć skierowaniem skargi do Trybunału Sprawiedliwości UE na Budpaeszt.

Węgry wprowadzają Urząd Ochrony Suwerenności do badania wpływów zagranicznych

Węgierska ustawa ustanowiła tzw. Urząd Ochrony Suwerenności, którego powstał, by badać działania prowadzone w interesie innego państwa lub podmiotu zagranicznego, organizacji lub osoby fizycznej, jeżeli mogą one naruszyć lub zagrozić suwerenności Węgier. Ten organ ma też badać organizacje, których działalność z wykorzystaniem finansowania zagranicznego może mieć wpływ na wynik wyborów lub wolę wyborców.

Nowe przepisy węgierskie ograniczające finansowanie zagraniczne w polityce

Ustawa wprowadziła też zmiany w istniejącym ustawodawstwie, które zabraniają kandydatom, partiom politycznym i stowarzyszeniom uczestniczącym w wyborach wykorzystywania finansowania zagranicznego do wpływania lub prób wpływania na wolę wyborców w danych wyborach, a także wprowadzają możliwość karania na mocy prawa karnego wykorzystywania finansowania zagranicznego w kontekście wyborów.

Komisja Europejska kontra węgierska ustawa - naruszenia praw UE

Komisja uważa, że ustawa narusza szereg przepisów prawa pierwotnego i wtórnego UE, między innymi: zasadę demokracji i prawa wyborczego obywateli UE, kilka praw podstawowych zapisanych w Karcie praw podstawowych UE (takich jak prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, prawo do ochrony danych osobowych, wolność wypowiedzi i informacji, wolność zrzeszania się, prawa wyborcze obywateli UE , prawo do skutecznego środka prawnego i sprawiedliwego procesu oraz prawniczą tajemnicę zawodową), wymogi prawa UE dotyczące ochrony danych oraz szereg przepisów mających zastosowanie do rynku wewnętrznego.

Komisja wszczęła postępowanie w sprawie naruszenia prawa UE w lutym 2024 r. Odpowiedź Węgier w tej sprawie nie rozwiała jej obaw.

Komisja Europejska nasila działania przeciwko Węgrom w związku z kontrowersyjną ustawą

Dlatego też Komisja Europejska podjęła w czwartek decyzję o przejściu do drugiego etapu procedury. Węgry mają teraz dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi i zmianę istniejącego prawa. Jeśli tak się nie stanie, Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)

luo/ mms/