Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (KRS), przedłożony przez ministra sprawiedliwości, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Zgodnie z nowymi przepisami, 15 sędziów-członków KRS będzie wybieranych przez wszystkich polskich sędziów, a nie - jak do tej pory - przez Sejm.

"Celem rządu jest przywrócenie zgodności z konstytucją przepisów, które dotyczą wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa (KRS). Chodzi także o zagwarantowanie odrębności i niezależności władzy sądowniczej. Dotyczy to w szczególności gwarancji niezależności KRS od władzy ustawodawczej oraz wykonawczej, w procedurze powoływania sędziów. Zaproponowane przepisy są elementem przywracania praworządności w Polsce" - czytamy w komunikacie.

Najważniejsze rozwiązania:

* 15 sędziów - członków Krajowej Rady Sądownictwa będzie wybieranych przez wszystkich polskich sędziów, a nie - jak do tej pory - przez Sejm. Dzięki rozwiązaniu, KRS stanie się niezależna od władzy ustawodawczej.

* Wybory 15 sędziów do KRS będą mieć charakter bezpośredni i tajny.

* W KRS będą reprezentowani wszyscy sędziowie (Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych), odpowiednio do ich liczebności.

* Skład KRS będzie wybierany przez sędziów:

- Sądu Najwyższego - 1 sędzia tego sądu,

- sądów apelacyjnych - 2 sędziów sądów apelacyjnych,

- sądów okręgowych - 3 sędziów sądów okręgowych,

- sądów rejonowych - 6 sędziów sądów rejonowych,

- sądów wojskowych - 1 sędzia sądów wojskowych,

- Naczelnego Sądu Administracyjnego - 1 sędzia tego sądu,

- wojewódzkich sądów administracyjnych - 1 sędzia wojewódzkiego sądu administracyjnego.

* Zgłoszenia kandydatów do KRS będą weryfikowane przez Państwową Komisję Wyborczą.

* Każdy kandydat na członka KRS będzie musiał przejść procedurę wysłuchania publicznego, z możliwością zadawania mu pytań.

* W dniu ogłoszenia wyników nowych wyborów do KRS, w Radzie ustanie działalność tych sędziów, którzy zostali do niej wybrani w niekonstytucyjnym trybie przez Sejm, na podstawie przepisów uchwalonych w grudniu 2017 r.

* Przy KRS powstanie Rada Społeczna, której celem będzie zapewnienie otwartego udziału organizacji obywatelskich i zawodowych w tworzeniu strategii reform w sądownictwie. Chodzi także o zagwarantowanie obiektywizmu w ich monitorowaniu.

- Rada będzie doradzała w sprawach dotyczących rozpatrywania i oceny kandydatów na stanowiskach sędziowskich i asesorskich.

- Dzięki powstaniu Rady, KRS będzie w stanie skuteczniej chronić sądy przed ewentualnymi naciskami politycznymi.

- W skład Rady Społecznej wejdą osoby wskazane przez Naczelną Radę Adwokacką, Krajową Radę Radców Prawnych, Krajową Radę Notarialną, Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Krajową Radę Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym. Członkami Rady będą także osoby wskazane przez Prezydenta, będące przedstawicielami organizacji pozarządowych.

- Kadencja Rady Społecznej będzie trwała 4 lata, wymieniono w informacji.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

(ISBnews)