Więcej praw dla małżonków i byłych małżonków dłużników w przypadku egzekucji z nieruchomości przewiduje senacki projekt zmian w kodeksie postępowania cywilnego.

Pomysłodawcą zmian jest senator Lidia Staroń. Jej zdaniem prawo nie chroni odpowiednio interesów małżonków lub byłych małżonków dłużników, w sytuacji gdy przeciwko dłużnikowi skierowano egzekucję z udziału w nieruchomości objętej wspólnością majątkową i gdy nie doszło jeszcze do podziału majątku wspólnego między małżonkami lub byłymi małżonkami.

– Mamy takie sytuacje, że w tym samym mieszkaniu, które wcześniej było własnością męża i żony, bo to jest majątek wspólny, pewnego dnia po egzekucji współwłaścicielem jest np. bandyta, który w tym mieszkaniu robi, co chce – tak senator Lidia Staroń uzasadniała na posiedzeniu senackiej komisji ustawodawczej potrzebę wprowadzenia zmian.

Projekt przewiduje poszerzenie kręgu uczestników postępowania egzekucyjnego o współwłaścicieli nieruchomości.

Z chwilą obwieszczenia o licytacji domu czy mieszkania jego współwłaścicielowi, który nie jest dłużnikiem osobistym i który korzysta z tej nieruchomości dla zaspokojenia swoich potrzeb mieszkaniowych, przysługiwałoby do trzeciego dnia przed licytacją prawo jej przejęcia na własność.

Cena nie mogłaby być niższa od kwoty oszacowania. Gdyby doszło do licytacji, w której nikt nie wziąłby udziału, to obecny lub były małżonek dłużnika miałby prawo przejęcia nieruchomości po cenie nie niższej niż trzy czwarte sumy oszacowania.

Projekt trafił do konsultacji publicznych. Senatorowie chcą m.in. ustalić, jaka jest skala zjawiska, które jest przyczyną proponowanych zmian w prawie. Obecny na posiedzeniu komisji przedstawiciel Krajowej Rady Komorniczej ostrzegał, że zmiana w tym kształcie może sparaliżować postępowania egzekucyjne.©℗