W przyszłym roku w ramach programu na rzecz zatrudnienia socjalnego przeznaczymy 3 mln zł na aktywizację osób wykluczonych społecznie - poinformowała PAP minister rodziny Marlena Maląg. O dotację mogą się ubiegać m.in. podmioty prowadzące kluby i centra integracji społecznej.

Głównym celem Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023-2025 jest wzmacnianie uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym osób wykluczonych społecznie poprzez rozwijanie oferty podmiotów zatrudnienia socjalnego.

Ich zadaniem jest świadczenie usług służących reintegracji społecznej i zawodowej m.in. osobom długotrwale bezrobotnym, bezdomnym, osobom z niepełnosprawnościami oraz uchodźcom.

Wsparcie polega na zorganizowaniu działań o charakterze terapeutycznym, zatrudnieniowym i samopomocowym.

"W przyszłym roku w ramach tego programu przeznaczymy 3 mln zł na aktywizację osób wykluczonych społecznie. O uzyskanie dotacji w ramach otwartego konkursu ofert mogą ubiegać się między innymi podmioty prowadzące centra integracji społecznej i kluby integracji społecznej" - wskazała minister rodziny i polityki społecznej.

Podkreśliła, że dzięki dofinansowaniu, większa liczba osób wykluczonych będzie mogła wzmocnić swoje uczestnictwo w życiu społecznym. "Środki zwiększą szanse na znalezienie pracy przez osoby korzystające ze wsparcia podmiotów zatrudnienia socjalnego" - dodała szefowa MRiPS.

Program składa się z trzech priorytetów. Priorytet 1 to usługi reintegracyjne, który ma na celu dostosowanie oferty podmiotów zatrudnienia socjalnego (PZS) do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych.

Priorytet 2 to ścieżki reintegracji, który ma zwiększyć szanse na zatrudnienie osób korzystających ze wsparcia PZS. Z kolei Priorytet 3 polega na instytucjonalnym wzmocnieniu PZS przez m.in. wspieranie rozwoju zawodowego ich pracowników.

W edycji programu na 2023 r. o uzyskanie dotacji mogą ubiegać się podmioty prowadzące centra integracji społecznej i kluby integracji społecznej. Ponadto w Priorytecie 1 i 2 o dotację mogą ubiegać się również organizacje pozarządowe wspólnie z podmiotami prowadzącymi centra integracji społecznej i kluby integracji społecznej w ramach wspólnej oferty.

Budżet na wsparcie finansowe projektów w 2023 roku to 3 mln zł. Dofinansowanie projektów wynosi od 20 do 120 tysięcy zł we wszystkich priorytetach.

Nabór ofert do konkursu rozpoczął się w poniedziałek 26 września i jest prowadzony za pośrednictwem Generatora Ofert i Sprawozda. Oferty można składać do 26 października 2022 r. do godz. 16.(PAP)

Autorka: Karolina Kropiwiec