Sejm w środę, po godz. 10 rozpocznie trzydniowe posiedzenie; zajmie się m.in. przepisami zakładającymi wydłużenie tarczy antyinflacyjnej, projektami ws. reparacji wojennych oraz senackimi poprawkami do ustawy o wsparciu odbiorców ciepła.

Na początku posiedzenia marszałek Sejmu Elżbieta Witek poinformowała, że

Sejm ma przeprowadzić drugie czytanie projektu uchwały autorstwa PiS w sprawie dochodzenia przez Polskę reparacji za szkody spowodowane przez Niemcy w czasie II wojny światowej. Napisano w nim, że "Rzeczpospolita Polska nigdy nie otrzymała rekompensaty za straty osobowe oraz materialne spowodowane przez Państwo Niemieckie". "Nigdy nie otrzymała też zadośćuczynienia za ogrom krzywd wyrządzonych Polskim Obywatelom" - głosi projekt uchwały PiS.

"Sejm RP oświadcza, że należycie reprezentowane Państwo Polskie nigdy nie zrzekło się roszczeń wobec Państwa Niemieckiego. Twierdzenie, że roszczenia te zostały prawomocnie wycofane lub przedawnione nie ma żadnych podstaw, ani moralnych ani prawnych" - napisano. Jak dodano, "krzywda milionów Polaków krzyczeć będzie dopóki nie zostanie sprawiedliwie naprawiona".

Swoje projekty uchwał ws. reparacji przygotowały także kluby: KO i PSL-KP.

Posłowie przeprowadzą drugie czytanie rządowego projektu noweli ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Przewiduje on, że za pośrednictwem specjalnego systemu będzie można elektronicznie zgłosić w danym punkcie adresowym zapotrzebowanie na usługę stacjonarnego szerokopasmowego dostępu do internetu.

Sejm będzie również kontynuował prace nad rządowym projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw. Projekt zmienia sposób określania wysokości odszkodowania za wywłaszczenia nieruchomości pod inwestycje publiczne, jak np. Centralny Port Komunikacyjny. We wtorek sejmowa komisja pozytywnie zaopiniowała poprawkę podwyższającą bonusy za wywłaszczane nieruchomości, którą wniósł Jerzy Polaczek (PiS). Zgodnie z propozycją bonus bazowy miałby wzrosnąć z 10 do 20 proc. wartości nieruchomości. Z kolei wartości obiektów budowlanych oraz wartości lokalu dotyczyć miałby bonus w wysokości 40 proc. (względem pierwotnie zaproponowanych 20 proc.).

Posłowie mają też przeprowadzić drugie czytanie projektu ustawy w celu przeciwdziałania lichwie. Rząd przyjął te obszerne propozycje, autorstwa Ministerstwa Sprawiedliwości w końcu listopada ub.r., do Sejmu wpłynął pod koniec grudnia zeszłego roku. W styczniu odbyło się jego pierwsze czytanie w Sejmie, po którym projektem zajęły się sejmowe komisje: sprawiedliwości i praw człowieka oraz finansów. Główne rozwiązania zawarte w proponowanych przepisach przewidują określenie maksymalnych kosztów pozaodsetkowych pożyczek, obniżenie tych kosztów dla kredytów konsumenckich, zapobieganie "rolowaniu kredytów" oraz nadzór KNF nad instytucjami pożyczkowymi.

Posłowie mają też kontynuować prace nad rządowym projektem noweli ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. W projekcie zawarte zostały zapisy mające na celu wydłużenie działania tarczy antyinflacyjnej z 31 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Jak wyjaśniono w uzasadnieniu do projektu, oznacza to m.in. utrzymanie czasowego obniżenia stawek VAT dotyczącego: żywności, paliw silnikowych, gazu ziemnego, energii elektrycznej i cieplnej, nawozów i innych środków wspomagających produkcję rolniczą.

Samo tylko utrzymanie obniżonych stawek VAT przez kolejne dwa miesiące spowoduje ubytek dochodów budżetu państwa na poziomie 4,8 mld zł. W projekcie ustawy zostały zawarte także zapisy, na mocy których w następnym roku i kolejnych zostaną utrzymane stawki podatku VAT na poziomie 8 proc. (stawka obniżona) oraz 23 proc. (stawka podstawowa).

Posłowie mają też kontynuować prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, który zakłada wprowadzenie od 2024 roku benzyny silnikowej typu E10, tj. o podwyższonym udziale biokomponentów.

Sejm ma także zająć się projektem uchwały autorstwa PiS ws. apelu do Komisji Europejskiej o podjęcie działań systemowych w zakresie stabilizacji cen energii w celu ochrony wszystkich obywateli państw Unii Europejskiej.

Posłowie mają też przeprowadzić drugie czytanie rządowego projektu noweli ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących. Rząd chce usprawnić proces związany z budową w Polsce elektrowni jądrowej. Chodzi o przyspieszenie inwestycji, a także obniżyć koszty dotyczące budowy pierwszego tego typu obiektu - zaznaczono.

Sejm ma przeprowadzić także pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Rada Ministrów przekonuje, że dąży do stworzenia spójnego systemu nadzoru nad badaniami technicznymi pojazdów oraz działalnością stacji kontroli pojazdów, który ma zapewnić wysoki poziom badań technicznych i poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Według rządowego komunikatu, najważniejsze rozwiązania w projekcie to wprowadzenie organu nadzoru nad prawidłowością przeprowadzania badań technicznych. "Nadzór powierzony zostanie dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego. Natomiast starosta będzie nadal organem nadzoru nad przedsiębiorcami prowadzącymi stacje kontroli pojazdów, a dodatkowo nadzorować będzie także przedsiębiorców, którzy prowadzą ośrodki szkolenia diagnostów" - wskazano. Ponadto stworzony zostanie nowy system egzaminowania i szkolenia dla kandydatów na diagnostów i diagnostów..

W czwartkowym bloku głosowań posłowie mają zdecydować o losie senackich poprawek do ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Ustawa przewiduje obowiązkowe ograniczenie cen ciepła sieciowego przez wytwórców oraz dodatki dla gospodarstw domowych używających do ogrzewania drewna, pelletu, LPG lub oleju opałowego.

Wśród zaproponowanych przez Senat poprawek znalazło się m.in. wykreślenie zapisu znoszącego normy jakości paliw. Senat chce również rozszerzenia wsparcia na gospodarstwa domowe ogrzewające się energią elektryczną oraz o małe i średnie przedsiębiorstwa.

Posłowie będą też głosować nad senackimi poprawkami do ustawy o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze. Senatorowie dodali m.in. przepis, zakładający wydłużenie do trzech miesięcy okresu otrzymywania pomocy, a także wydłużenie terminu, w jakim można złożyć wniosek o świadczenie. Zaproponowano też, by pełna lista podmiotów wraz z kodami PKD, którym będzie przysługiwać świadczenie, została wpisana do ustawy, bez konieczności późniejszego regulowania tej kwestii rozporządzeniami.

Sejm ma też powołać członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji; zgłoszonymi kandydatami przez PiS są: były wiceprezes PAP i obecny przewodniczący Rady Nadzorczej PAP Maciej Świrski oraz dziennikarka, b. dyrektor CIR i sekretarz w Radzie Nadzorczej PAP Agnieszka Glapiak. Posłowie KO zgłosili kandydatury red. naczelnego czasopisma "Dziennikarstwo i Media" Andrzeja Szynola i prof. UAM Jędrzeja Skrzypczaka.

Obecna kadencja członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji kończy się we wrześniu. KRRiT składa się z 5 członków powoływanych na 6-letnią kadencję - dwóch wyznacza prezydent RP, dwóch Sejm i jednego Senat. (PAP)

autor: Karol Kostrzewa