Sejm przyjął większość poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę i służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), która zakłada wprowadzenie instytucji tymczasowego zarządu przymusowego. Poprawki miały głównie charakter redakcyjny i doprecyzowujący.

Tzw. ustawa sankcyjna wprowadza możliwość zamrażania majątków osób i firm podejrzewanych o wspieranie rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Nowelizacja zakłada:

- wprowadzenie instytucji tymczasowego zarządu przymusowego w celu umożliwienia funkcjonowania części firm objętych sankcjami (koszty związane z wykonywaniem zarządu co do zasady obciążają osobę lub podmiot, wobec których ustanowiony jest zarząd i określając, w jaki sposób ustalane jest wynagrodzenie zarządcy;

- określanie w decyzji o ustanowieniu zarządu m.in. zakresu środków, funduszy lub zasobów gospodarczych objętych zarządem;

- umożliwienie dzięki działaniom zarządcy - z jednej strony - zachowania ciągłości funkcjonowania firmy, z drugiej zaś strony, doprowadzenie do zbycia udziałów, które przez powiązanie osobowe mogą być wykorzystywane do wspierania rosyjskiej agresji na Ukrainę lub naruszeń praw człowieka w Rosji i na Białorusi;

- wydawanie decyzji w sprawie ustanowienia zarządu przez ministra rozwoju i technologii;

- możliwość wystąpienia firmy objętej sankcjami z wnioskiem o przyznanie świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) na zaspokojenie należności pracowniczych;

- możliwość wypłaty świadczeń na podstawie indywidualnego wniosku pracownika w przypadku wystąpienia z takim wnioskiem;

- wypłatę świadczenia dotyczącego niewypłaconych wynagrodzeń co najwyżej przez trzy miesiące maksymalnie do wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału/ miesiąca.

Nowe przepisy mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Polska lista sankcyjna, którą prowadzi MSWiA, jest uzupełnieniem listy unijnej. Odnosi się do osób i podmiotów, które bezpośrednio lub pośrednio wspierają agresję Rosji na Ukrainę. Dotyczy to także m.in. naruszeń praw człowieka lub represji wobec społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej w Rosji i na Białorusi.

Obecnie na liście sankcyjnej jest 49 wpisów obejmujących 15 osób i 34 podmioty gospodarcze. Firmy te charakteryzują się często złożoną strukturą kapitałową, w której niejednokrotnie kapitał rosyjski czy białoruski stanowi jedynie część udziałów.

(ISBnews)