Po godz. 11 w czwartek rozpoczęło się dwudniowe posiedzenie Senatu. Senatorowie zajmą się m.in. nowelizacją tzw. ustawy medialnej oraz nowelą ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki powiedział w czwartek przed rozpoczęciem posiedzenia izby, że senatorowie rozpoczną obrady od uchwały upamiętniającej ofiary ataków terrorystycznych na World Trade Center z 11 września 2001 roku. Następnie - jak poinformował Grodzki - zostanie ogłoszona przerwa na wystawę okolicznościową, a po przerwie Senat rozpocznie rozpatrywanie nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Dodał, że głosowanie w tej sprawie odbędzie się po przerwie w obradach, która zostanie ogłoszona po rozpatrzeniu punktu trzeciego, czyli w czwartek około godziny 14-15.

Senat po rozpoczęciu posiedzenia minutą ciszy uczcił pamięć trzech zmarłych w sierpniu byłych senatorów: Ryszarda Jarzembowskiego, Marka Mindę i Januarego Bienia.

Drugim punktem obrad będzie przyjęta przez Sejm 11 sierpnia nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji, która zdaniem jej autorów - posłów PiS, ma na celu uszczelnienie i uściślenie obowiązujących od 2004 r. przepisów, które mówią o tym, że właścicielem telewizji czy radia działających na podstawie polskich koncesji mogą być podmioty z udziałem pozaeuropejskim nieprzekraczającym 49 proc. W ocenie wielu obserwatorów, dziennikarzy i opozycji nowela jest wymierzona w Grupę TVN, której udziałowcem jest amerykański koncern Discovery.

W poniedziałek senackie Komisje: Kultury i Środków Przekazu, Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Ustawodawcza opowiedziały się za odrzuceniem nowelizacji w całości.

W porządku obrad Senatu jest też projekt uchwały upamiętniającej ofiary ataków terrorystycznych na World Trade Center z 11 września 2001 r.

Senat zajmie się też nowelizacją ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, która zakłada wzrost o 40 proc. wynagrodzenia prezydenta, wzrost wysokości diet dla radnych o 60 proc. oraz wzrost wynagrodzenia pracowników samorządowych.W środę połączone komisje Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Budżetu i Finansów Publicznych zaproponowały m.in. o skreśleniu przepisów, które przewidują objęcie małżonka prezydenta RP i żon byłych prezydentów obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym, a także zwiększenie wysokości wynagrodzeń członków Państwowej Komisji Wyborczej.

Prezydent Andrzej Duda w końcu lipca podpisał z kolei rozporządzenie, które wprowadza podwyżki m.in. dla premiera, marszałków Sejmu i Senatu i innych osób zajmujących kierownicze stanowiska w państwie, w tym podsekretarzy stanu (wiceministrów). Dzięki rozporządzeniu wzrastają także uposażenia parlamentarzystów, bo - zgodnie z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora - ich uposażenie odpowiada 80 proc. wysokości wynagrodzenia podsekretarza stanu (z wyłączeniem dodatku z tytułu wysługi lat).

W porządku obrad Senatu jest też nowelizacja ustawy o usługach płatniczych. Celem tej regulacji zgłoszonej na prośbę NBP jest zobowiązanie sprzedawców przyjmujących płatności bezgotówkowe do przyjmowania zapłaty w gotówce.

Senatorowie rozpatrzą także nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii, która zmienia definicję małej instalacji. Przewiduje też, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) bez przetargu będzie mógł przekazywać w dzierżawę grunty rolne pod budowę OZE, ale tylko spółkom Skarbu Państwa.

Zmiany definicji małej instalacji mają ograniczyć obowiązki koncesyjne dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji, m.in. poprzez podniesienie progu łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej lub mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu dla instalacji OZE określonej w ustawie.

W samej ustawowej definicji "małej instalacji" zwiększa się maksymalną moc zainstalowaną elektryczną z 500 kW do 1 MW, a maksymalną moc osiągalną cieplną w skojarzeniu - z 900 kW do 3 MW. W uzasadnieniu wskazano, że przedsiębiorcy posiadający koncesje, których instalacje spełnią nowe warunki, automatycznie zostaną przeniesieni do rejestru wytwórców energii w małej instalacji.

Senat zajmie się też nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Celem regulacji jest przyspieszenie osiągnięcia poziomu 6 proc. PKB nakładów na ochronę zdrowia w 2023 r., a także określenie ścieżki dalszego wzrostu do 7 proc. PKB w 2027 r. Obecnie minimalny poziom nakładów na ochronę zdrowia zakłada wzrost do wysokości 6 proc. PKB do 2024 r. i w latach kolejnych.

W noweli znalazły się także przepisy dotyczące naruszenia nietykalności personelu punktów szczepień przeciw COVID-19. Objęcie pracowników punktów szczepień dodatkową ochroną prawną wiąże się z atakami na punkty szczepień i z groźbami kierowanymi wobec personelu medycznego.

Senatorowie będą też zajmować się nowelizacją ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

W porządku obrad jest też projekt nowelizacji ustawy o działalności leczniczej, który przygotowała senacka komisja ustawodawcza. Projekt ma na celu zminimalizowanie przypadków konieczności likwidowania szpitali w sytuacji, gdy wykazują one straty netto wynikające z nakładania przez ustawodawcę nowych obowiązków, bez zapewnienia na ich realizację wystarczających środków. Zgodnie z projektowanymi przepisami strata netto tych placówek – kluczowych dla lokalnych społeczności - będzie pokrywana z budżetu państwa, a nie jak dotychczas z budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

Senat zajmie się także uchwałami w związku z beatyfikacją kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia i ku czci działacza niepodległościowego, wydawcy i polityka Wiktora Kulerskiego.