"Polska otrzymała już prawie 4,3 mld euro w formie pożyczek z instrumentu SURE. Sfinansują one systemy zmniejszonego wymiaru czasu pracy w okresie pandemii oraz wspieranie pracowników w kraju. Całkowite wsparcie dla Polski w ramach SURE wyniesie 11,2 mld euro. Europa pomaga" - napisała von der Leyen na Twitterze.

Przewodnicząca KE opublikowała też tweety dotyczące wykorzystania SURE w niektórych krajach UE. Wynika z nich m.in., że Węgry otrzymały 504 mln euro, Cypr - 479 mln euro, Słowenia - 1,1 mld euro, Grecja - 2,7 mld euro, a Łotwa - 192 mln euro.

Instrument SURE może zapewnić do 100 mld euro wsparcia finansowego dla wszystkich państw członkowskich. Wsparcie to, w postaci pożyczek udzielanych na korzystnych warunkach, ma pomóc państwom w radzeniu sobie z nagłym wzrostem wydatków publicznych i utrzymaniem zatrudnienia.

Reklama

W styczniu Komisja Europejska w ramach SURE przeprowadziła emisję obligacji społecznych o wartości 14 mld euro, aby pomóc chronić miejsca pracy i utrzymać zatrudnienie w czasie pandemii koronawirusa. Wyemitowano dwa rodzaje obligacji: o wartości 10 mld euro z terminem wykupu w czerwcu 2028 r. i o wartości 4 mld euro z terminem wykupu w listopadzie 2050 r.

Reklama

KE podała, że zainteresowanie obligacjami wśród inwestorów było duże, co po raz kolejny umożliwiło uzyskanie bardzo dobrych warunków wyceny. Korzystają na nich bezpośrednio państwa UE.

Obligację 7-letnią wyceniono przy ujemnej stopie zwrotu wynoszącej -0,497 proc. Oznacza to, że za każde 105 euro, które państwa członkowskie otrzymują, zwracają one 100 euro w dniu wykupu obligacji. Ta ujemna korzyść ze stopy procentowej przechodzi zatem bezpośrednio na państwa członkowskie, otrzymujące pożyczki w formie tzw. pożyczek wzajemnych.

Obligację 30-letnią wyceniono przy nieznacznie dodatniej stopie zwrotu, wynoszącej 0,134 proc.

Była to czwarta emisja obligacji w ramach unijnego programu SURE. Dotychczas, dzięki pierwszym trzem emisjom w okresie od końca października do końca listopada ubiegłego roku, 15 państw UE otrzymało niemal 40 mld euro w formie pożyczek wzajemnych.

W 2021 r. Komisja będzie dążyć do pozyskania kolejnych 35 mld euro dzięki emisji unijnych obligacji w ramach SURE.

W późniejszych miesiącach bieżącego roku Komisja ma również rozpocząć zaciąganie pożyczek w ramach NextGenerationEU – narzędzia służącego odbudowie po pandemii - o wartości 750 mld euro (w cenach z 2018 r.).

Obligacje emitowane przez UE w ramach SURE są opatrzone etykietą obligacji społecznych. Daje to inwestorom pewność, że zaangażowane środki posłużą prawdziwie społecznemu celowi.

Zgromadzone środki przekazywane są państwom-beneficjentom w formie pożyczek, aby pomóc im w pokryciu kosztów bezpośrednio związanych z finansowaniem krajowych mechanizmów zmniejszonego wymiaru czasu pracy i podobnych środków wprowadzonych w reakcji na pandemię.