Jak podkreślono w wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu nowy projekt uchwały wynika z wygaśnięciem z końcem 2020 r. dotychczasowego programu, będącego realizacją ustawy o współpracy rozwojowej.

Nowy wieloletni program współpracy rozwojowej (ustanawiany poprzez uchwałę) będzie obowiązywał w latach 2021-2030 i pozwoli według autorów projektu (resortu spraw zagranicznych) na skuteczniejsze prowadzenie współpracy rozwojowej i wspieranie krajów rozwijających się w odpowiedzi na najistotniejsze wyzwania.

Wśród najważniejszych globalnych problemów, na których powinna koncentrować się pomoc rozwojowa, polski resort spraw zagranicznych wymienił w projekcie: ubóstwo, znaczne dysproporcje rozwojowe, zmiany klimatu, gwałtowną urbanizację, migracje.

"Polska poprzez współpracę rozwojową chce przyczynić się do budowy bardziej zrównoważonego świata dla obecnych i przyszłych pokoleń. Inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju i wzmocnienia stabilności w krajach partnerskich, przyczyniają się także do rozwoju i zapewnienia bezpieczeństwa Polski" - czytamy w wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu.

MSZ podkreślił, że nowy program na lata 2021-2030 jest skorelowany z Agendą na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 ONZ, a priorytety opierają się na Celach Zrównoważonego Rozwoju, w tym współzależności rozwoju gospodarczego, społecznego i środowiskowego. Jak dodał resort realizacja zobowiązań Agendy ONZ 2030 to jedno z ważnych zadań Strategii Polskiej Polityki Zagranicznej na lata 2017-2021.

Program na lata 2021-2030 ma być kontynuacją programu z lat 2016-2020 i - jak zapewnia MSZ - uwzględniono w nim wyzwania w skali globalnej i regionalnej (w tym potrzebę transformacji w krajach Partnerstwa Wschodniego i sytuację na Ukrainie.

W priorytetach programu znalazło się - poza wpisaniem w agendę ONZ - dążenie przy sprzyjających warunkach ekonomicznych do osiągnięcia do 2030 r. poziomu wydatków 0,33 proc. dochodu narodowego brutto na pomoc rozwojową zgodnie ze zobowiązaniami złożonymi przez Polskę na forach międzynarodowych i powołanie nowej instytucji. Ponadto program zakład zmianę struktury oficjalnej pomocy rozwojowej (zwiększenie współpracy dwustronnej) i zwiększenie koordynacji.

Resort podkreślił, że zobowiązania finansowe Polski na rzecz współpracy rozwojowej w latach 2021-2030 odzwierciedlają wynik negocjacji Trzeciej Międzynarodowej Konferencji na rzecz finansowania rozwoju w Addis Abebie. Obowiązujące stanowisko rządu odnośnie przeznaczania 0,33 proc. DNB na pomoc rozwojową zostało przyjęte 10 lipca 2015 r.

Wśród priorytetów geograficznych wymieniono uwzględnianie jako główny punkt odniesienia listy państw uprawnionych do otrzymywania pomocy rozwojowej stworzonej przez Komitet Pomocy Rozwojowej OECD, ustanowienie priorytetowych partnerów polskiej pomocy wśród państw objętych europejską polityką sąsiedztwa, w tym państw Partnerstwa Wschodniego i wybranych państw regionu Afryki Subsaharyjskiej. Ponadto liczba krajów priorytetowych zostanie ograniczona do 10 (w stosunku do poprzedniego programu zmniejszona o dwa), a program uwzględnia dążenie do przygotowania dla każdego z nich strategii współpracy rozwojowej o minimum trzyletnim horyzoncie czasowym z konkretnymi celami i oczekiwanymi rezultatami.

Rząd wybierając państwa priorytetowe - zgodnie z projektem uchwały - będzie kierował się stanem i perspektywą rozwoju stosunków z danym krajem, jego znaczeniem dla bezpieczeństwa Polski, potrzebami rozwojowymi kraju partnerskiego, stałą obecnością dyplomatyczną lub konsularną w tym kraju, bezpieczeństwem personelu zaangażowanego w świadczenie pomocy i dotychczasową działalnością polskiej pomocy w danym kraju, regionie oraz spójnością z działaniami UE.

Projekt zakłada, że 10 państw priorytetowych w oparciu o te kryteria wybierze szef MSZ. Lista ta ma zostać poddana przeglądowi ze względu na ewentualne zmiany społeczno-polityczne na świecie dwukrotnie w czasie trwania programu.

Zgodnie z projektem polska współpraca rozwojowa ma koncentrować się na sprawach pokoju, sprawiedliwości, silnych instytucji, równych szans w obszarze edukacji, pracy, przedsiębiorczości, redukcji nierówności, zrównoważonym funkcjonowaniu miast. Wśród kwestii priorytetów dla Polski będzie także ochrona zdrowia, klimat, w tym dostęp do czystej wody i odpowiednich warunków sanitarnych, dbałość o lasy i różnorodność biologiczną oraz odnawialne źródła energii.

Jak podkreślił MSZ w wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu priorytetem dla Polski będą działania na rzecz klimatu i równouprawnienie kobiet i mężczyzn.