Dla porównania od 29 kwietnia do końca października 2020 r. (czyli na mocy poleceń Ministra Zdrowia z 29 kwietnia oraz z 4 września ub.r.), NFZ wypłacił w ramach dodatkowego wynagrodzenia łącznie 166,6 mln zł. Środki te trafiły do 124 placówek medycznych. Dodatkowe wynagrodzenie otrzymało 24 298 pracowników medycznych.

Rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz w wyjaśnieniach dla PAP wskazał, że NFZ przekazuje placówkom medycznym należne środki w terminie trzech dni roboczych, pod warunkiem, że przesłane przez placówki dokumenty zostały prawidłowo sporządzone i nie wymagają korekt lub uzupełnień.

Czas potrzebny na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia - jak zaznaczył - zależy w największym stopniu od jakości i kompletności danych otrzymanych przez Fundusz z placówek medycznych.

"Podczas weryfikacji dokumentów do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia dochodzi do sytuacji, w których placówki medyczne zgłaszają np., że na izbie przyjęć zatrudnionych jest nawet 200 pracowników medycznych (m.in. lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych), którzy – według przedstawionych dokumentów – powinni otrzymać dodatkowe wynagrodzenie. Oddziały Wojewódzkie Funduszu dokładnie wyjaśniają wszystkie wątpliwości, które wiążą się z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia" - wyjaśnił rzecznik.

"Jeśli dokumenty nie budzą wątpliwości, Fundusz wypłaca środki na konto placówki bezzwłocznie, w terminie trzech dni roboczych" – zapewnił.

Minister Zdrowia Adam Niedzielski poleceniem z 1 listopada 2020 roku, zobowiązał Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do przyznania dodatkowego wynagrodzenia (w formie dodatkowego świadczenia pieniężnego) za pracę w związku ze zwalczaniem epidemii COVID-19 nowym grupom personelu medycznego. W poleceniu zapisano także podwyżkę dodatku o 100 proc.

Przed 1 listopada 2020 r., na mocy polecenia Ministra Zdrowia z 29 kwietnia 2020 r., dodatkowe wynagrodzenie otrzymywały osoby zatrudnione w szpitalach II i III poziomu zabezpieczenia covidowego, które spełniały określone kryteria: wykonywały zawód medyczny, uczestniczyły w udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a także miały bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Na mocy polecenia z 1 listopada 2020 r. do tej grupy dołączyły osoby wykonujące: zawód medyczny w SOR lub izbach przyjęć, zespołach ratownictwa medycznego, w tym lotniczych zespołach ratownictwa, a także osoby wykonujące czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratoriach przy szpitalach I, II i III poziomu zabezpieczenia covidowego, z którymi NFZ podpisał umowę na wykonywanie testów RT-PCR w kierunku SARS-CoV-2.

Polecenie ministra z listopada zwiększyło – jak wielokrotnie akcentowało MZ - wysokość dodatkowego wynagrodzenia z 50 proc. do 100 proc. procent wynagrodzenia wynikającego z umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

"Ten zapis jest kluczowy, ponieważ wysokość dodatkowego wynagrodzenia liczona jest od sumy wszystkich składników umowy, czyli: wynagrodzenia zasadniczego, dodatków wynikających z tej umowy, np. za dyżury itp." – wskazał Andrusiewicz. Przypomniał też, że maksymalna kwota dodatku nie może przekroczyć 15 tys. zł.

Rzecznik wskazał, że NFZ na swojej stronie internetowej dwukrotnie informował placówki medyczne o nowelizacji polecenia Ministra Zdrowia z 1 listopada 2020 r., m.in. wyjaśniając zasady przyznawania i wypłaty tych środków. Ponadto – jak dodał - NFZ upubliczniał w całości polecenie ministra.