Karczewski poinformował na briefingu przed posiedzeniem Senatu, że porządek obrad zostanie uzupełniony o dwie ustawy: o Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz o statusie sędziów TK.

Jak dodał do Prawa o ustroju sądów powszechnych "zgłosimy ważne, istotne wychodzące na przeciw opozycji poprawki".

"Druga ustawa, o którą zostanie poszerzony obecny porządek obrad to ustawa o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, również z poprawkami wychodzącymi naprzeciw oczekiwaniom opozycji" - zapowiedział marszałek.

Ustawa przewiduje jawność oświadczeń majątkowych sędziów TK. Będą też oni składać jawne oświadczenia o działalności gospodarczej małżonka. Niezłożenie oświadczeń oznaczałoby zrzeczenie się funkcji sędziego; za podanie w nich nieprawdy groziłoby do 5 lat więzienia.

Bardziej szczegółowo niż w obecnej ustawie uregulowano zasady uchylania sędziemu TK immunitetu przez Zgromadzenie Ogólne TK - m.in. prezydent RP, na wniosek Prokuratora Generalnego, zawiadamiałby TK o popełnieniu przewinienia dyscyplinarnego przez sędziego. Nową karą dyscyplinarną ma być obniżenie uposażenia od 10 do 20 proc.

Sędzia TK - zarówno orzekający, jak i w stanie spoczynku - nie może być członkiem władz spółki prawa handlowego ani fundacji prowadzącej działalność gospodarczą; nie może mieć w spółce prawa handlowego więcej niż 10 proc. akcji oraz prowadzić działalności gospodarczej. Nie może należeć do partii politycznej ani prowadzić działalności publicznej "niedającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów". Nie może też podejmować dodatkowego zatrudnienia, z wyjątkiem pracy naukowo-dydaktycznej u jednego pracodawcy.