Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej z najwyższym niepokojem obserwuje instrumentalne postępowanie władzy wykonawczej i ustawodawczej w stosunku do Trybunału Konstytucyjnego, godzące w wynikającą z zasady trójpodziału władzy równowagę ustrojową.

Trybunał Konstytucyjny jest jedną z najważniejszych instytucji w demokratycznym państwie prawnym. Ogromny dorobek orzeczniczy Trybunału w wolnej Polsce potwierdził jego znaczenie dla ochrony konstytucyjnych praw i wolności jednostki. Trybunał Konstytucyjny stanowi krytyczny element w demokratycznym systemie wzajemnej kontroli władz i zasługuje na bezwzględny szacunek, niezależny od aktualnego układu sił politycznych.

Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej wyraża stanowczy sprzeciw wobec działań podejmowanych przez organy władzy publicznej w sprawie wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego, których kadencja upływa w 2015 roku.

Niezależnie od podnoszonych poważnych wątpliwości dotyczących prawidłowości i zgodności z prawem rozwiązań uchwalonych przez Sejm VII kadencji, podejmowane obecnie inicjatywy ustawodawcze dotyczące ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, zmierzające do zmiany ustawy z mocą wsteczną, Komisja ocenia jako podważające zaufanie do fundamentów demokratycznego państwa prawnego.

Szacunek wobec Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, poszanowanie zasady rządów prawa, niezależności i niezawisłości sędziów wymaga, by decyzje dotyczące sędziów i Trybunału Konstytucyjnego były podejmowane w sposób rozważny i zgodny z prawem. Podejmowane w ostatnim czasie działania władz publicznych mogą być postrzegane jako przejaw instrumentalnego traktowania prawa, stanowiącego nadużycie procesu legislacyjnego w celach politycznych. Taki atak na niezależność Trybunału Konstytucyjnego może skutkować naruszeniem zasady niezależności i niezawisłości sędziów, a w konsekwencji naruszeniem przysługującego każdemu prawa do sądu, gwarantowanego przepisami Konstytucji RP i prawem międzynarodowym.

Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej wyraża także zaniepokojenie tempem prac legislacyjnych dotyczących nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Projekty ustaw tak głęboko ingerujących w zasadę trójpodziału władzy powinny być procedowane w sposób odpowiadający randze i powadze regulowanej materii. Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej apeluje o przeprowadzenie rzetelnych konsultacji nad zgłaszanymi inicjatywami ustawodawczymi dotyczącymi Trybunału Konstytucyjnego, w ramach których umożliwione zostanie zabranie głosu przedstawicielom środowisk prawniczych i społeczeństwu obywatelskiemu.

Adw. Mikołaj Pietrzak, Przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej