Praca z dziećmi pochodzącymi z rodzin należących do mniejszości oraz migrantów, a także ochrona praw dziecka będą obowiązkowymi elementami zajęć w ramach szkolenia odbywanego przez osoby szukające zatrudnienia w placówkach dla małych dzieci.

Tak wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programu szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym oraz dziennego opiekuna (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1205). Ukończenie szkolenia jest obowiązkowe dla osób, które nie mają wymaganego przepisami ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 204) wykształcenia, aby pracować jako opiekun. W przypadku żłobków i klubów dziecięcych są przewidziane dwa szkolenia: 80-godzinne uzupełniające oraz 280-godzinne dla osób, które mają wykształcenie średnie i branżowe. I to właśnie program tego drugiego kursu będzie modyfikowany.

Obecnie rozporządzenie przewiduje, że to szkolenie składa się z pięciu bloków tematycznych (w tym praktyk zawodowych). Zmiany nastąpią w obrębie tego określonego jako stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka. Jego nowymi elementami będą: opieka pielęgnacyjna nad dziećmi z niepełnosprawnościami oraz wymagającymi specjalnej opieki, a także umiejętność pracy z grupami zróżnicowanymi językowo i kulturowo, pochodzącymi z rodzin: należących do mniejszości, migrantów i o niskich dochodach. Rozszerzona zostanie też tematyka bloku zajęć o kompetencjach opiekuna dziecka – o ochronę praw dziecka i umiejętność efektywnej komunikacji z rodzicami. Jednocześnie te nowe elementy szkolenia dla opiekunów nie wpłyną na zwiększenie liczby jego godzin.

Następna zmiana, która znalazła się w projekcie rozporządzenia, dotyczy szkolenia dla dziennego opiekuna, czyli osoby, która zajmuje się dziećmi w swoim mieszkaniu lub lokalu udostępnianym przez pracodawcę. Ustawa żłobkowa zobowiązuje go do odbycia kursu trwającego 40 godzin, gdy ma kwalifikacje, które uprawniają do zatrudnienia jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym, a jeśli ich nie ma, to przed podjęciem opieki nad dziećmi musi skończyć 160-godzinny kurs. Nowelizacja zakłada, że jego zakres zostanie rozszerzony o takie same zajęcia jak w przypadku wspomnianego wcześniej szkolenia dla osoby, która chce być opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym.

W projekcie nowelizacji rozporządzenia zostały uwzględnione również przepisy przejściowe, które wskazują, że programy szkoleń, które zostały zatwierdzone przez ministra rodziny i polityki społecznej przed jego wejściem w życie – co ma nastąpić po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw – zachowają moc jeszcze przez 12 miesięcy. Nie będzie to mogło być jednak dłużej niż przez okres pięciu lat od dnia ich zatwierdzenia (taki termin ważności programu szkolenia określają przepisy ustawy żłobkowej). ©℗