Polacy niezmiennie negatywnie wypowiadają się o działalności Narodowego Funduszu Zdrowia, krytycznie oceniają też działalność sądów i prokuratury - wynika sondażu CBOS. Negatywne opinie przeważają też w ocenach central związkowych: Solidarności i OPZZ.

Z listopadowego sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej wynika, że jedynie co ósmy Polak (12 proc.) dobrze ocenia NFZ. Ponad cztery piąte ankietowanych źle ocenia jego działalność (82 proc. przy 84 proc. w październiku).

W listopadzie ocena działalność sądów i prokuratury poprawiła się nieco, ale nadal oceniana jest znacznie gorzej niż przed wybuchem afery Amber Gold. Prokuraturę negatywnie ocenia 57 proc. badanych. Ta grupa jest mniejsza niż w październiku o 6 pkt proc. Nie zmienił się jednak odsetek ocen pozytywnych - 20 proc. Krytycznie o pracy sądów mówi 61 proc. - o 3 pkt proc. mniej niż przed miesiącem. Nie zmieniła się prawie od października liczba ocen pozytywnych - 21 proc.

Oceny związków zawodowych, o które co miesiąc pyta Polaków CBOS, są dla NSZZ "Solidarność" gorsze niż w październiku. W listopadzie, według sondażu, Solidarność ma nieco więcej przeciwników niż zwolenników. W przypadku OPZZ również nadal oceny negatywne przeważają nad pozytywnymi. Jedynie notowany w listopadowym sondażu po raz pierwszy Związek Nauczycielstwa Polskiego zdecydowanie częściej oceniany jest dobrze niż źle.

O Solidarności pozytywnie mówi 30 proc. Polaków, a negatywnie 34 proc. O OPZZ pozytywnie mówi jedna piąta ankietowanych (20 proc.), a źle 29 proc. Pozytywnie o ZNP mówi 36 proc. Polaków ankietowanych, a negatywnie 16 proc. CBOS zawraca uwagę jednak na wysoki odsetek osób, które nie mają wyrobionego zdania na temat działalności nauczycielskiego związku.

Badanie CBOS przeprowadzono między 8 a 17 listopada na reprezentatywnej, liczącej 952 osobowej losowej próbie dorosłych mieszkańców Polski.