67 proc. badanych we wrześniu przez CBOS (o 3 pkt proc. więcej niż w sierpniu) dobrze ocenia prezydenta Bronisława Komorowskiego. Złą opinię na jego temat ma 23 proc. ankietowanych (w sierpniu - 22 proc.). 10 proc. nie ma zdania (spadek o 4 pkt proc.).

We wrześniu poprawiły się też oceny działalności parlamentu. W porównaniu z sierpniem o 6 pkt proc. (do 28 proc.) wzrósł odsetek osób, które z uznaniem wypowiadają się o pracy senatorów. Przybyło też ankietowanych zadowolonych z działalności posłów (o 3 pkt proc.) - do 22 proc.

Rośnie Parlamentowi, ale uwag krytycznych więcej niż pozytywnych

W dalszym ciągu przeważa jednak rozczarowanie ze sposobu funkcjonowania parlamentu: 49 proc. respondentów ma zastrzeżenia do Senatu (w sierpniu 53 proc.), a 66 proc. krytycznie ocenia pracę Sejmu (w sierpniu 68 proc.). 12 proc. badanych nie ma zdania na temat pracy posłów (w sierpniu 13 proc.); 23 proc. nie potrafi jednoznacznie ocenić pracy senatorów (w sierpniu 25 proc.).

Na plusie samorządy

Od marca nie zmieniły się znacząco opinie na temat funkcjonowania samorządów. 63 proc. (wzrost o 3 pkt proc.) wyraża zadowolenie z działalności władz lokalnych, a 26 proc. (spadek o 3 pkt proc.) ocenia ją negatywnie.

Dobra ocena Kościoła rzymskokatolickiego

Od roku w zasadzie nie ulegają zmianie opinie o funkcjonowaniu Kościoła rzymskokatolickiego. Obecnie jego działalność jako instytucji społecznej dobrze ocenia 60 proc. badanych, a o blisko połowę mniejsza grupa - 29 proc. - źle.

Związki zawodowe na plusie

Lepsze niż miesiąc temu są opinie o dwóch największych centralach związkowych. Od sierpnia znacząco przybyło osób pozytywnie oceniających funkcjonowanie NSZZ "Solidarność" (o 12 pkt proc. - do 40 proc.), w nieco mniejszym stopniu zwiększył się odsetek respondentów mających dobre zdanie o OPZZ (o 5 pkt proc., do 25 proc.).

Podobnie jak przed miesiącem działalność NSZZ "S" i OPZZ negatywnie ocenia odpowiednio: 34 proc. (spadek o 2 pkt proc.) i 29 proc. (spadek o 1 pkt proc.) badanych. We wrześniu wyrobionej opinii na temat działalności "S" nie miało 26 proc. (w sierpniu 36 proc.), a 45 proc. nie umiało jednoznacznie ocenić działalności OPZZ (w sierpniu 50 proc.).

ZUS jest be

We wrześniu utrzymał się negatywny odbiór działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (54 proc. ocen negatywnych, od marca spadek o 3 punkty) i Otwartych Funduszy Emerytalnych (41 proc. ocen negatywnych, spadek o 3 pkt). Pozytywnie działalność ZUS ocenia 32 proc. badanych (wzrost od marca o 4 pkt proc.), a działalność OFE 20 proc. (wzrost o 3 pkt proc.).

Tak jak w marcu, we wrześniu 39 proc. badanych nie miało wyrobionego zdania na temat funkcjonowania OFE. Z kolei 14 proc. nie wyraziło jednoznacznej opinii o działalności ZUS (spadek od marca o 1 pkt proc.).

NFZ - bardzo be

Notowania Narodowego Funduszu Zdrowia nieco się poprawiły (od sierpnia odsetek ocen negatywnych zmniejszył się o 7 pkt proc., do 77 proc.). Zadowolenie z jego funkcjonowania w dalszym ciągu wyraża jednak niewiele osób - 16 proc. (wzrost o 4 pkt proc.). 7 proc. ankietowanych nie miało zdania na ten temat (w sierpniu 4 proc.).

Dobra opinia o NBP

Jak podaje CBOS, w ciągu ostatnich dwóch lat w zasadzie nie zmienił się społeczny wizerunek Narodowego Banku Polskiego i Giełdy Papierów Wartościowych. Nadal większość - 58 proc. - ankietowanych z aprobatą odnosi się do pracy NBP (od marca wzrost o 4 pkt proc.). Przeciwne zdanie na ten temat ma 14 proc. badanych (wzrost o 1 pkt proc.); 28 proc. nie ma zdania (spadek o 5 pkt proc.).

59 proc. badanych nie ma wyrobionego zdania na temat GPW. Natomiast ci, którzy potrafią ocenić pracę tej instytucji, częściej wypowiadają się o niej pozytywnie (32 proc.; bez zmian od marca) niż krytycznie (9 proc.; wzrost o 1 pkt proc.).

KNF podejrzany

Dość ambiwalentne są oceny - po raz pierwszy uwzględnionej w badaniu CBOS - Komisji Nadzoru Finansowego. Wiedza Polaków o działalności KNF jest niewielka (55 proc. odpowiedzi "trudno powiedzieć"). Wśród respondentów mających wyrobioną opinię odsetki oceniających ją dobrze i źle są podobne (24 proc. wobec 21 proc.).Ufamy wojsku, policji

Raczej stabilne są oceny wojska, policji i Służby Celnej. Od marca przybyło osób zadowolonych z działalności sił zbrojnych (o 3 pkt proc., do 69 proc.), w takim samym stopniu zmniejszyła się grupa badanych wyrażających wobec nich dezaprobatę (o 3 pkt, do 6 proc.). We wrześniu, jak w marcu, 25 proc. nie ma zdania na ten temat.

68 proc. ankietowanych dobrze ocenia pracę policji (od marca spadek o 3 pkt proc.), przeciwne zdanie ma 22 proc. (wzrost o 3 pkt proc.).

54 proc. badanych nie ma wyrobionego zdania o funkcjonowaniu Służby Celnej (przed rokiem było to 56 proc.). Wśród pozostałych badanych pozytywne oceny działalności tej instytucji są wyraźnie częstsze niż negatywne (39 proc. wobec 7 proc.). W obu przypadkach nastąpił spadek o 1 pkt proc.

W porównaniu z wynikami marcowego sondażu CBOS wyraźnie przybyło osób krytycznych wobec instytucji wymiaru sprawiedliwości. Obecnie 50 proc. badanych źle ocenia pracę sądów (wzrost o 8 pkt proc.), a 45 proc. ma negatywną opinię o pracy prokuratury (wzrost o 12 pkt proc.). Pozytywnie o pracy sądów wyraża się 31 proc. (spadek o 1 pkt proc.), a o pracy prokuratury 27 proc. (spadek o 5 pkt proc.).

46 proc. badanych (od marca wzrost o 2 pkt proc.) z uznaniem wypowiada się o działalności Instytutu Pamięci Narodowej, przeciwnego zdania jest 18 proc. (spadek o 1 pkt proc.); 36 proc. nie potrafi jej ocenić (w marcu było to 37 proc.).

Działalność Trybunału Konstytucyjnego - tak jak w marcu - pozytywnie ocenia 43 proc.; przeciwnego zdania jest 14 proc. (wzrost o 3 pkt proc.). 43 proc. nie potrafi ocenić działalności TK (spadek o 3 pkt proc.).

Na stabilnym poziomie utrzymują się notowania Rzecznika Praw Obywatelskich. 39 proc. jest usatysfakcjonowanych jego pracą, 16 proc. wypowiada się o niej krytycznie, a 45 proc. nie ma sprecyzowanej opinii na ten temat.

Pogorszeniu uległy oceny Najwyższej Izby Kontroli - w ciągu ostatnich sześciu miesięcy przybyło osób niezadowolonych z jej działalności (o 8 pkt proc. - do 25 proc.), jednocześnie zmniejszył się odsetek tych, którzy postrzegają ją pozytywnie (o 6 pkt - do 39 proc). Także w przypadku tej instytucji znaczącą część deklaracji stanowią odpowiedzi niejednoznaczne (36 proc.; spadek o 2 pkt proc.).

48 proc. badanych nie potrafi ocenić pracy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wśród osób, które mają wyrobione zdanie na ten temat, opinie pozytywne wyraźnie przeważają nad negatywnymi (37 proc. wobec 15 proc.).

Jak zauważa CBOS, wrześniowe oceny działalności spółek Polskich Kolei Państwowych są najlepsze od prawie dwóch lat. Pozytywnie o pracy PKP wyraża się 16 proc. respondentów (od marca wzrost o 2 pkt proc.). Nadal jednak ponad połowa badanych - 58 proc. - krytycznie ocenia działalność PKP (spadek o 6 pkt proc.). Brak wyrobionej opinii na temat pracy spółek PKP deklaruje 26 proc. respondentów (wzrost o 4 pkt proc.).

W stosunku do marca pogorszyły się opinie o pracy telewizji publicznej. Mimo to większość badanych - 75 proc. (spadek o 6 pkt proc.) - ocenia ją dobrze. Negatywnie o działalności TVP wyraża się 18 proc. badanych (wzrost o 5 pkt proc.), a 7 proc. (wzrost o 1 pkt proc.) nie ma zdania na ten temat.

Stabilne i wysokie są notowania dwóch innych nadawców telewizyjnych - stacji TVN (79 proc. ocen pozytywnych, 10 proc. negatywnych, a 11 proc. nie ma zdania) i telewizji Polsat (78 proc. ocen pozytywnych, 10 proc. negatywnych, a 12 proc. bez zdania).

Od marca przybyło zwolenników Polskiego Radia (o 5 pkt proc. - do 77 proc.) i Radia RMF FM (o 4 pkt proc. - do 74 proc). Na wysokim poziomie utrzymują się notowania Radia Zet (70 proc. ocen pozytywnych; wzrost o 2 pkt proc.). Z kolei częściej z krytyką niż z uznaniem spotyka się działalność Radia Maryja (33 proc. ocen negatywnych wobec 25 proc. pozytywnych).

CBOS przeprowadził sondaż w dniach 5-16 września 2012 roku na liczącej 985 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.