Większość Polaków dobrze ocenia działalność Kościoła katolickiego, wojska i policji. Krytycznie badani wypowiadają się o działalności NFZ, pogorszyły się opinie o działalności prokuratur i IPN - wynika z sondażu CBOS.

W ciągu ostatnich sześciu miesięcy w zasadzie nie zmieniły się oceny dotyczące funkcjonowania Kościoła jako instytucji społecznej.

Kościół - podkreśla CBOS - jako instytucja społeczna jest najlepiej postrzegany przez osoby najstarsze, mające 65 lat i więcej, oraz osoby praktykujące religijnie przynajmniej raz w tygodniu (61 proc.). Przeciwnego zdania jest ponad jedna czwarta (28 proc.) badanych.

W ocenie CBOS, dwie trzecie Polaków (66 proc.) dobrze ocenia działalność wojska; nieliczni (9 proc.) - źle, a 25 proc. nie ma zdania w tej kwestii.

Stabilne są także opinie o funkcjonowaniu policji. Siedmiu na dziesięciu badanych (71 proc.) ocenia je dobrze, a jedna piąta (19 proc.) wypowiada się krytycznie o pracy policjantów.

Na ogół pozytywnie postrzegana jest działalność popularnych rozgłośni radiowych

Zdecydowana większość Polaków (79-81 proc.) ma dobre zdanie o działalności najpopularniejszych stacji telewizyjnych. W porównaniu z wrześniem 2011 roku nieco gorzej oceniana jest telewizja TVN (wzrost ocen negatywnych o 5 punktów proc. i spadek pozytywnych o 4 punkty proc.), a także telewizja publiczna (4-punktowy wzrost opinii negatywnych), natomiast oceny telewizji Polsat nie uległy zmianie.

Na ogół pozytywnie - zaznacza CBOS - postrzegana jest działalność popularnych rozgłośni radiowych: Polskiego Radia (72 proc.) oraz Radia Zet (68 proc.). Bardziej zróżnicowane są opinie o Radiu Maryja. W porównaniu z pomiarem sprzed sześciu miesięcy nieznacznie ubyło osób niepotrafiących się odnieść do programu tej stacji (44 proc.), natomiast nieco zwiększył się odsetek tych, które oceniają go dobrze (25 proc.).

Według badań CBOS w marcu zdecydowana większość Polaków (78 proc., spadek o 5 punktów proc. w stosunku do lutego) krytycznie wypowiada się o działalności Narodowego Funduszu Zdrowia, a tylko co siódmy (15 proc.) wyraża pozytywną opinię. Natomiast 7 proc. badanych nie potrafiło wyrazić opinii na ten temat.

Z badań CBOS wynika, że w porównaniu z wrześniem ubiegłego roku pogorszyły się opinie o pracy sądów i prokuratury. Odsetek respondentów negatywnie oceniających pracę sądów zwiększył się o 6 punktów proc. - do 42 proc.

Funkcjonowanie prokuratury jest krytycznie postrzegane przez jedną trzecią badanych (33 proc.), ale niemal taka sama grupa (32 proc.) ocenia ją dobrze.

Społeczne oceny Instytutu Pamięci Narodowej - według badań CBOS - są zbliżone do tych z września z ub. roku. Nieznacznie przybyło respondentów niezadowolonych z jego pracy (wzrost o 4 punkty proc. - do 19 proc.), niemniej nadal 44 proc. badanych przychylnie odnosi się do IPN. Natomiast 37 proc. respondentów nie ma zdania na ten temat. Lepsze zdanie o pracy tej instytucji mają najmłodsi ankietowani, a także badani deklarujący prawicową orientację polityczną.

Stosunkowo słabo znana jest działalność Rzecznika Praw Obywatelskich

Zadowolenie z funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego deklaruje ponad dwie piąte ankietowanych (43 proc.), co dziewiąty (11 proc.) wyraża niezadowolenie, a niemal połowa (46 proc.) nie ma zdania o pracy tej instytucji.

Stosunkowo słabo znana jest również działalność Rzecznika Praw Obywatelskich. Wśród osób, które mają wyrobioną opinię na ten temat, dobre oceny tej instytucji przeważają nad złymi (40 proc. wobec 14 proc.).

Według CBOS, nieco lepsze oceny niż sześć miesięcy temu ma Najwyższa Izba Kontroli. Odsetek badanych dobrze oceniających jej działalność zwiększył się o 5 punktów proc. - do 45 proc. Liczba osób krytycznie odnoszących się do pracy NIK nie uległa zmianie - 17 proc.

Sondaż CBOS został przeprowadzony w dniach 8-14 marca tego roku na liczącej 1015 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.