Projekt zmian w kilku ustawach w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych, przewiduje także sankcje dla pracodawców za nielegalne zatrudnianie dłużnika alimentacyjnego.

Ponadto propozycja zakłada większe uprawienia Państwowej Inspekcji Pracy - chodzi o dostęp do danych o miejscu przebywania dłużników alimentacyjnych objętych karą ograniczenia wolności w postaci dozoru elektronicznego w celu weryfikacji, czy dłużnicy nie wykonują pracy "na czarno".

Ministrowie omówić mają we wtorek także projekt noweli Prawa o ruchu drogowym, zgodnie z którym nadzór nad Stacjami Kontroli Pojazdów (SKP) ma trafić do Transportowego Dozoru Technicznego (TDT). Aktualnie nadzór ten sprawowany jest przez 380 starostów.

Reklama

Projekt przewiduje powierzenie Dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego jako jednostce podległej ministrowi właściwemu do spraw transportu kompetencji organu odpowiedzialnego za organizację, funkcjonowanie i nadzór nad systemem badań technicznych pojazdów oraz sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów.

Resort infrastruktury tłumaczy, że przygotowywane zmiany zaplanowano w celu podniesienia jakości wykonywania badań technicznych oraz implementacji do polskiego prawa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady.

Projekt ustawy pozostawia jednocześnie aktualny stan prawny w zakresie powierzenia wykonywania badań technicznych pojazdów podmiotom prywatnym, tj. przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia SKP jako działalność regulowaną.

Rząd ma się też zająć we wtorek projektem nowelizacji ustawy - Prawo lotnicze. Zmiany mają zapewnić zgodność przepisów krajowych z obszaru lotnictwa cywilnego z prawem Unii Europejskiej. (PAP)

autor: Mateusz Roszak, Karolina Kropiwiec, Łukasz Pawłowski