Minister edukacji narodowej Anna Zalewska w sobotę zapowiedziała, że w poniedziałek podpisze projekt ustawę o zmianach w szkolnictwie branżowym i technicznym.

"W poniedziałek podpisuję ustawę o zmianach w szkolnictwie branżowym i technicznym i w szkolnictwie polonijnym w szkołach na świecie" - zapowiedziała w radiu RMF FM szefowa resortu edukacji narodowej.

O zmianach, jakie czekają szkolnictwo zawodowe, minister mówiła niedawno podczas Kongresu Powiatów "Dobry zawód" we Wrocławiu. Wówczas podkreśliła, że odbudowa kształcenia zawodowego - jeden z głównych celów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Zalewska zaznaczyła, że celem działań podejmowanych przez MEN jest przede wszystkim "dopasowanie systemu kształcenia zawodowego do potrzeb nowoczesnej gospodarki".

Zalewska zapowiedziała, że od 1 stycznia 2019 r. docelowy podział subwencji oświatowej będzie uwzględniał rzeczywiste zapotrzebowanie na pracowników w danym zawodzie na wojewódzkim rynku pracy. Oprócz tego mają być również brane pod uwagę efektywność kształcenia w zawodzie oraz wsparcie kształcenia w "zawodach unikatowych".

Minister zapowiedziała też, że od 2019 r. będą mogły być zawierane umowy szkół lub uczniów z pracodawcami właściwymi w danej branży. Jak mówiła, warunkiem uruchomienia kształcenia w zawodzie w danej szkole będzie posiadanie pozytywnej opinii wojewódzkiej rady rynku pracy, która będzie wydawana na czas określony, oraz nawiązanie współpracy z pracodawcą. W tym zakresie wprowadzone zostaną różne warianty partnerstwa szkoły z pracodawcą.

Zapowiedziała też zmiany w egzaminach zawodowych. Obecnie uczniowie uczący się w zasadniczych szkołach zawodowych, szkołach branżowych i technikach podczas nauki zdobywają różne przydatne do wykonywania danego zawodu kwalifikacje. Zdobycie każdej kwalifikacji jest potwierdzane egzaminem (ma on część pisemną i praktyczną), ale nie jest on obligatoryjny. Po zdobyciu wszystkich kwalifikacji, wymaganych w danym zawodzie, uczeń dostaje dyplom to potwierdzający i dający mu uprawnienia do wykonywania zawodu.

Uczniowie będą mieli obowiązek przystąpienia do egzaminu zawodowego po każdej kwalifikacji, co będzie warunkiem ukończenia szkoły lub promocji do następnej klasy.

Jak mówiła Zalewska, od 2020 r. część pisemna egzaminu zawodowego będzie przeprowadzana on-line, a w części praktycznej, w wybranych kwalifikacjach zadania egzaminacyjne będą jawne. Minister zapowiedziała także, że na dyplomie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe umieszczony będzie uśredniony wynik z obu części egzaminu - teoretycznej i praktycznej.

Zmiany będą też - jak poinformowała minister - w egzaminach czeladniczych w rzemiośle. Zapowiedziała, że chce, by po zmianach uczeń przystępował w części pisemnej do egzaminu przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną w szkole, zaś w części praktycznej do egzaminu przed komisją izb rzemieślniczych z udziałem egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Zalewska zaznaczyła, że MEN planuje zastąpienie podręczników do kształcenia w zawodach materiałami dydaktycznymi (np. e-materiałami, symulatorami), ujednolicone pensum nauczycieli praktycznej nauki zawodu na poziomie 20 godz., wprowadzenie komponentu doradztwa zawodowego do przygotowania pedagogicznego oraz skrócenie kursu dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Dodatkowo zaproponowane zostanie wprowadzenie obowiązkowych, branżowych staży zawodowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego. (PAP)

autor: Paweł Dembowski