Projekt rozporządzenia ws. oceny pracy nauczyciela dołączony został do projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, jako materiał informacyjny, będzie jeszcze konsultowany; zapisy w nim zawarte wskazują jedynie kierunek zmian, a nie gotowe rozwiązania - wyjaśnia MEN.

Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się wycofania z procedowanego obecnie w Sejmie projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych zapisów nowelizujących Kartę Nauczyciela. W ramach tych zmian proponowane są m.in. nowe zasady oceny pracy nauczycieli, powiązane ze ścieżką awansu zawodowego; w dołączonym projekcie rozporządzenia jest mowa m.in. o tym, że jednym z kryteriów będzie ocena "postawy moralnej i etycznego postępowania nauczyciela". ZNP złożyło w poniedziałek w MEN list w tej sprawie.

"Otrzymaliśmy pismo ZNP, odniesiemy się do jego treści w ustawowym terminie" - poinformowała PAP rzeczniczka prasowa MEN Anna Ostrowska poproszona przez PAP o komentarz.

Jednocześnie, odnośnie kwestii dotyczącej powiązania ścieżki awansu zawodowego nauczycieli z oceną moralności, rzeczniczka przypomniała, że "etyka zawodu określająca zbiór norm moralnych, które muszą być przestrzegane przez przedstawicieli danego zawodu jest właściwa dla wielu zawodów, np. lekarzy, dziennikarzy, radców prawnych, członków korpusu służby cywilnej".

Przypomniała też, że w ustawie Karta Nauczyciela (art. 6. pkt 5.) wskazano, że nauczyciel zobowiązany jest do dbania o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni miedzy ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów. "W związku z tym, w projekcie rozporządzenia znalazł się przeniesiony fragment obowiązującego od 1982 r. zapisu z ustawy – Karta Nauczyciela" - wyjaśniła.

"Projekt rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego, dołączony został do projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, jako materiał informacyjny. Zapisy te stanowią wstępny, poglądowy projekt rozporządzenia, wskazujący jedynie kierunek zmian, a nie gotowe rozwiązania" - zaznaczyła Ostrowska.

Zapewniła, że po przyjęciu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych prace nad projektem rozporządzenia zostaną wznowione, a następnie projekt rozporządzenia będzie przedmiotem uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych, także ze związkami zawodowymi. "Zapraszamy serdecznie do dalszych prac nad projektem rozporządzenia" - dodała.

Rzeczniczka zauważyła, że "zgodnie z formalnymi wymogami, do projektu ustawy zostały dołączone trzy wstępne projekty rozporządzeń". Chodzi o projekty rozporządzeń: w sprawie oceny pracy nauczyciela, w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia oraz w sprawie wykazu zajęć prowadzonych przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.

W projekcie rozporządzenia do ustawy, nad którą pracuje Sejm, wymieniono 17 szczegółowych kryteriów, jakie mają być brane pod uwagę przy ocenie pracy nauczyciela stażysty, czyli nauczyciela na najniższym stopniu awansu zawodowego, ubiegającego się o wyższy stopień. Obok kryteriów dotyczących sfery merytorycznej pracy nauczyciela, znalazło się kryterium brzmiące: "Prezentowanie postawy moralnej i etyczne postępowanie nauczyciela". Przy ocenie nauczycieli na wyższych stopniach mają być brane pod uwagę wszystkie kryteria dla nauczyciela stażysty oraz dodatkowe przypisane do wyższych stopni awansu.

Zgodnie z projektem ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, każdy nauczyciel będzie podlegał obowiązkowej ocenie co trzy lata. Oceny pracy nauczyciela dokonywać będzie dyrektor szkoły; zasięgnąć ma on m.in. opinii rady rodziców. Ocena ma być opisowa, zakończona konkluzją, która może być: wyróżniająca, bardzo dobra, dobra i negatywna.

W projekcie ustawy zaznaczono też, że "Na ocenę pracy nauczyciela i dyrektora szkoły nie mogą mieć wpływu jego przekonania religijne i poglądy polityczne, a także odmowa wykonania przez niego polecenia służbowego, gdy odmowa ta wynikała z uzasadnionego przekonania, że wydane polecenie było sprzeczne z dobrem ucznia albo dobrem publicznym".

Kwestia wprowadzenia obowiązkowej oceny pracy nauczycieli była w ubiegłym tygodniu przedmiotem dyskusji na posiedzeniu połączonych Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, gdy omawiany był projekt ustawy. PO i ZNP chciały wykreślenia z projektu ustawy nowych przepisów dotyczących oceny pracy nauczycieli. Wiceprezes ZNP Krzysztof Baszczyński zaznaczył, że obecnie przy awansie zawodowym nauczycieli decydujący jest dorobek zawodowy.

Odpowiadając posłom minister edukacji narodowej Anna Zalewska zachęcała związki zawodowe i korporacje samorządowe do zaznajomienia się z projektem rozporządzenia. "Chcemy je napisać razem. Ono będzie podlegać takim samym konsultacjom jak każde inne rozporządzenie" - zaznaczyła. Odnosząc się zaś do zarzutów, że ocenie będzie podlegała postawa etyczna poinformowała, że są to zapisy od wielu lat obowiązujące. "Dołożyliśmy do tego bezwzględne uwolnienie nauczyciela od jakiejkolwiek ideologii" - dodała. (PAP)