W naszej spółce zaczęliśmy budowę kilku obiektów budowlanych. Oprócz nakładów bezpośrednich ponieśliśmy koszty pośrednie, które dotyczyły wszystkich wzniesionych budynków. W jaki sposób dokonać podziału kosztów wspólnych na poszczególne środki trwałe?

Podziału kosztów wspólnych na poszczególne obiekty należy dokonać według odpowiednio dobranych kluczy przeliczeniowych. Zgodnie z art. 28 ust. 8 ustawy o rachunkowości cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania. Chodzi w tym również o niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, a także koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.

Przypomnijmy, że koszty wytworzenia środka trwałego obejmują:

a) koszty bezpośrednie budowy danego obiektu, czyli koszty, które można odnieść na dany obiekt wprost – na podstawie dokumentów źródłowych potwierdzających poniesienie kosztu – lub na podstawie jednostek miary (współczynników) jednoznacznie określających wysokość kosztów poniesionych na dany obiekt;

b) koszty pośrednie budowy danego obiektu, których nie można w sposób bezpośredni przyporządkować do poszczególnych obiektów na podstawie dokumentów lub jednoznacznych miar, w tym:

  • koszty wspólne dotyczące budowy więcej niż jednego obiektu oraz
  • koszty utrzymania zasobów rzeczowych, niematerialnych oraz ludzkich, które jednostka wykorzystuje w danym okresie w różnym stopniu lub jednocześnie na potrzeby budowy danego obiektu, jak i innych działań (np.: narzędzia, sprzęt, wartości niematerialne i prawne, pracownicy, niektóre komórki organizacyjne itp.).

W spółce budującej środki trwałe prawidłowe określenie kosztu wytworzenia środków trwałych wymaga przede wszystkim określenia szczegółowych zasad ich ustalania i rozliczania w polityce rachunkowości, a także właściwego dokumentowania ponoszonych kosztów (w tym dokonywania ich pomiarów, rozliczeń i szacunków – w przypadku kosztów, których nie da się szczegółowo rozliczyć). Ponadto spółka ta powinna prowadzić rozbudowaną ewidencję analityczną i szczegółową kosztów bezpośrednich oraz pośrednich odnoszonych na poszczególne obiekty inwentarzowe środków trwałych. Przy czym spółka budująca kilka obiektów jednocześnie powinna dokonać rozliczenia kosztów wspólnych budowy między poszczególne środki trwałe. W tym celu należy ustalić klucze rozliczeniowe kosztów wspólnych na poszczególne obiekty objęte budową. Rozliczenie takie powinno nastąpić najpóźniej do momentu zakończenia budowy. Jednostka może wyodrębnić kilka grup kosztów pośrednich, które ujmuje oddzielnie w ewidencji księgowej. W takim przypadku jednostka ustala klucze rozliczeniowe odrębne dla każdej grupy kosztów pośrednich.

Dokonując doboru klucza rozliczeniowego danej grupy kosztów pośrednich, jednostka powinna zapewnić jak najlepsze odzwierciedlenie relacji przyczynowo-skutkowej zachodzącej między przyjętym kluczem a wysokością i rodzajem kosztów pośrednich przypadających na każdy z wznoszonych obiektów. Ponadto należy wziąć pod uwagę dostępność i wiarygodność danych przyjętych jako klucz. I tak klucz rozliczeniowy mogą np. stanowić:

  • koszty bezpośrednie,
  • liczba przepracowanych roboczogodzin,
  • liczba maszynogodzin pracy sprzętu,
  • metry lub kubatura powierzchni użytkowej,
  • wartość kosztorysowa obiektów.

Są to tylko przykłady, bo przyjęcie danego klucza zależy od charakteru danej grupy kosztów pośrednich lub charakterystyki danego obiektu.

Niekiedy zakończenie budowy poszczególnych obiektów wchodzących w skład zamierzenia następuje stopniowo, w różnym czasie. Na skutek tego koszty pośrednie wraz z upływem czasu są rozliczane między coraz mniejszą liczbę obiektów. Dlatego ważne jest prawidłowe ustalenie harmonogramu prac i wysokości standardowej (planowanej) stawki narzutu kosztów pośrednich (na każdy obiekt) przez poszczególne miesiące trwania budowy.

Jednostka rozlicza koszty pośrednie budowy na obiekty i ujmuje je w ich wartości początkowej tylko przez okres budowy, który kończy się w momencie przyjęcia ich do użytkowania. [przykład] Warto też zauważyć, że o sposobie rozliczania kosztów pośrednich budowy kierownik jednostki decyduje w polityce rachunkowości. ©℗

przykład

Prace budowlane

W spółce podjęto prace budowlane polegające na wytworzeniu magazynu, hali produkcyjnej, parkingu, drogi i ogrodzenia. Poniesiono również koszty wspólne budowy. Według szczegółowej ewidencji prowadzonej w spółce ustalono wartość poszczególnych nakładów poniesionych w czasie budowy:

• hala produkcyjna 4 500 000 zł,

• magazyn 2 000 000 zł,

• parking 220 000 zł,

• droga 300 000 zł,

• ogrodzenie 80 000 zł,

• koszty wspólne 1 420 000 zł.

Według polityki rachunkowości koszty wspólne rozliczane są na poszczególne obiekty według:

a) nakładów bezpośrednich,

b) ilości roboczogodzin razem 568 000 zł (hala 225 000 rg, magazyn 140 000 rg, parking 85 000 rg, droga 93 000 rg, ogrodzenie 25 000 rg).

I. Spółka ustaliła wariant według nakładów bezpośrednich:

• sumę kosztów bezpośrednich – 7 100 000 zł,

• wskaźnik narzutu na koszty pośrednie:

WN = koszty pośrednie / suma kosztów bezpośrednich × 100 proc.

WN = 1 420 000 zł / 7 100 000 zł × 100 proc. = 20 proc.

1. Rozliczenie kosztów pośrednich na poszczególne obiekty

Koszty wspólne przypadające na dany obiekt = (wskaźnik narzutu × koszt bezpośrednie danego obiekty) / 100

a) hala produkcyjna

Koszty pośrednie = 20 proc. × 4 500 000 zł / 100 = 900 000 zł

b) magazyn

Koszty pośrednie = 20 proc. × 2 000 000 zł / 100 = 400 000 zł

c) parking

Koszty pośrednie = 20 proc. × 220 000 zł / 100 = 44 000 zł

d) droga

Koszty pośrednie = 20 proc. × 300 000 zł / 100 = 60 000 zł

e) ogrodzenie

Koszty pośrednie = 20 proc. × 80 000 zł / 100 = 16 000 zł

2. Przyjęcie środka trwałego do użytkowania

Wartość początkowa środków trwałych będzie wynosiła:

a) hala produkcyjna 4 500 000 zł + 900 000 zł = 5 400 000 zł

b) magazyn 2 000 000 zł + 400 000 zł = 2 400 000 zł

c) parking 220 000 zł + 44 000 zł = 264 000 zł

d) droga 300 000 zł + 60 000 zł = 360 000 zł

e) ogrodzenie 80 000 zł + 16 000 zł = 96 000 zł

Księgowanie:

II. Spółka ustaliła wariant według liczby roboczogodzin

1. Rozliczenie kosztów pośrednich na poszczególne obiekty

Koszt 1 roboczogodziny = koszty pośrednie/liczba roboczogodzin

Koszt 1 roboczogodziny = 1 420 000 zł / 568 000 zł = 2,50 zł / rg

Koszty pośrednie przypadające na poszczególne obiekty inwentarzowe:

a) hala produkcyjna 225 000 rg × 2,50 zł / rg = 562 500 zł,

b) magazyn 140 000rg × 2,50 zł / rg = 350 000 zł,

c) parking 85 000 rg × 2,50 zł / rg = 212 500 zł,

d) droga 93 000 rg ×x 2,50 zł / rg = 232 500 zł,

e) ogrodzenie 25 000 rg × 2,50 zł / rg = 62 500 zł.

2. Wartość początkowa środków trwałych będzie wynosiła:

a) hala produkcyjna 4 500 000 zł + 562 500 zł = 5 062 500 zł,

b) magazyn 2 000 000 zł + 350 000 zł = 2 350 000 zł,

c) parking 220 000 zł + 212 500 zł = 432 500 zł,

d) droga 300 000 zł + 232 500 zł = 532 500 zł,

e) ogrodzenie 80 000 zł + 62 500 zł = 142 500 zł.

Księgowanie:.