Zakupiliśmy maszynę w leasingu operacyjno-finansowym. Mamy obowiązek ustalania podatku odroczonego. Jak go trzeba liczyć i jakie operacje ewidencyjne się z nim wiążą?

Wiele przedsiębiorstw zawiera umowy leasingowe. Mogą być one odmiennie kwalifikowane dla celów bilansowych i podatkowych. Przy czym na początku należy ustalić, z jakim rodzajem leasingu mamy do czynienia w danej sytuacji.

CIT

Jeżeli zgodnie z art. 17b ustawy o CIT zostały spełnione następujące warunki:

1) umowa leasingu, w przypadku gdy korzystającym nie jest osoba wymieniona w pkt 2, została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40 proc. normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli przedmiotem umowy leasingu są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne, albo została zawarta na okres co najmniej 5 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości;

2) umowa leasingu, w przypadku gdy korzystającym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, została zawarta na czas oznaczony;

3) suma ustalonych opłat w umowie leasingu, o której mowa w pkt 1 lub 2, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, a w przypadku zawarcia przez finansującego następnej umowy leasingu środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej będących uprzednio przedmiotem takiej umowy odpowiada co najmniej jego wartości rynkowej z dnia zawarcia następnej umowy leasingu;

– to wtedy mamy do czynienia z umową zakwalifikowaną jako leasing operacyjny.

Kosztem podatkowym przy leasingu operacyjnym są:

  • opłata wstępna, która zgodnie z interpretacjami podatkowymi jest kosztem jednorazowo w dacie poniesienia (potwierdził to dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 30 kwietnia 2021 r., nr 0115-KDIT3.4011.78.2021.2.AWO., a także NSA w wyroku z 14 czerwca 2013 r., sygn. akt II FSK 2120/11);
  • rata leasingu.

W przypadku rat leasingowych należy przeanalizować wysokość kosztów finansowania dłużnego zgodnie z art. 15c ustawy o CIT. W interpretacjach indywidualnych dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wlicza bowiem odsetki od leasingu operacyjnego do kosztów finansowania dłużnego (interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 sierpnia 2020 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.233.2020.1.AT). Przy czym odmiennie orzekają wojewódzkie sądy administracyjne, które stwierdzają, że odsetek od leasingu operacyjnego nie należy wliczać do kosztów finansowania dłużnego (wyrok WSA w Gdańsku z 5 marca 2019 r., sygn. akt I SA/Gd 1130/18, wyrok WSA we Wrocławiu z 11 października 2018 r., sygn. akt I SA/Wr 651/18). Linię tę potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 26 kwietnia 2022, sygn. akt II FSK 2197/19. Należy jednak pamiętać, że orzeczenia sądów administracyjnych nie stanowią źródła prawa. Tak więc oparcie swojego postępowania w tym zakresie na orzecznictwie nie uchroni podatnika przed sporem z administracją skarbową, z tym że ma on dużą szansę go wygrać.

Prawo bilansowe

W przypadku ustawy o rachunkowości kryteria klasyfikacji umów zostały określone w jej art. 3 ust. 4. Zgodnie z nim jeżeli jednostka przyjęła do używania obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne na mocy umowy, zgodnie z którą jedna ze stron (finansujący) oddaje drugiej stronie (korzystający) środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne do odpłatnego używania lub również pobierania pożytków na czas oznaczony, środki te i wartości zalicza się do aktywów trwałych korzystającego, jeżeli umowa spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:

1) przenosi własność jej przedmiotu na korzystającego po zakończeniu okresu, na który została zawarta;

2) zawiera prawo do nabycia jej przedmiotu przez korzystającego, po zakończeniu okresu, na jaki została zawarta, po cenie niższej od wartości rynkowej z dnia nabycia;

3) okres, na jaki została zawarta, odpowiada w przeważającej części przewidywanemu okresowi ekonomicznej użyteczności środka trwałego lub prawa majątkowego, przy czym nie może być on krótszy niż 3/4 tego okresu. Prawo własności przedmiotu umowy może być, po okresie, na jaki umowa została zawarta, przeniesione na korzystającego;

4) suma opłat, pomniejszonych o dyskonto, ustalona w dniu zawarcia umowy i przypadająca do zapłaty w okresie jej obowiązywania, przekracza 90 proc. wartości rynkowej przedmiotu umowy na ten dzień. W sumie opłat uwzględnia się wartość końcową przedmiotu umowy, którą korzystający zobowiązuje się zapłacić za przeniesienie na niego własności tego przedmiotu. Do sumy opłat nie zalicza się płatności na rzecz finansującego za świadczenia dodatkowe, podatków oraz składek na ubezpieczenie tego przedmiotu, jeżeli korzystający pokrywa je niezależnie od opłat za używanie;

5) zawiera przyrzeczenie finansującego do zawarcia z korzystającym kolejnej umowy o oddanie w odpłatne używanie tego samego przedmiotu lub przedłużenia umowy dotychczasowej, na warunkach korzystniejszych od przewidzianych w dotychczasowej umowie;

6) przewiduje możliwość jej wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, że wszelkie powstałe z tego tytułu koszty i straty poniesione przez finansującego pokrywa korzystający;

7) przedmiot umowy został dostosowany do indywidualnych potrzeb korzystającego. Może on być używany wyłącznie przez korzystającego, bez wprowadzania w nim istotnych zmian.

W przypadku spełnienia co najmniej jednego z warunków określonych powyżej oddane do używania korzystającemu środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne zalicza się u finansującego do aktywów finansowych odpowiednio jako inne długoterminowe bądź krótkoterminowe aktywa (art. 3 ust. 5 u.r.). Przy czym jednostki, z wyjątkiem jednostek, o których mowa w ust. 1e pkt 1–6 u.r., które za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

1) 25 500 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,

2) 51 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,

3) 50 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty

– mogą dokonywać kwalifikacji umów, o których mowa w ust. 4, według zasad określonych w przepisach podatkowych i nie stosować ust. 4 i 5. Należy jednak pamiętać, że przyjęcie odmiennych zasad kwalifikacji umów leasingu powoduje, iż część umów zostanie zaliczona równocześnie: podatkowo – jako leasing operacyjny, a bilansowo – jako leasing finansowy. Zgodnie zaś z art. 37 u.r. jednostka powinna ustalić wartość bilansową i podatkową aktywów i pasywów. Jeżeli pomiędzy wyceną będą różnice, trzeba ocenić, czy mają one charakter trwały czy przejściowy. Od różnic przejściowych trzeba naliczyć podatek odroczony, który zniweluje różnice przejściowe. ©℗

przykład

Maszyna ©℗

Spółka w maju 2023 r. podpisała umowę na leasing maszyny o wartości początkowej netto 365 890,00 zł. Dla celów sprawozdawczości finansowej umowę zakwalifikowano jako leasing finansowy, a dla celów podatkowych jako leasing operacyjny.

Umowa została zawarta na 36 miesięcy. Z treści umowy wynika:

• opłata wstępna w wysokości 73 178,00 zł plus VAT 16 830,94 zł (razem 90 008,94 zł)

• 36 miesięcznych rat w wysokości 8300,00 zł plus VAT 1909,00 zł (razem 10 209,00 zł).

Podział raty leasingowej dla celów księgowych i podatkowych został dokonany według oprocentowania z umowy leasingowej wynoszącego 10,5 proc. w skali roku.

Maszynę przyjęto do użytkowania w maju 2023 r. i zaczęto naliczać amortyzację od czerwca 2023r. Założono, że ekonomiczny okres użytkowania maszyny będzie wynosił 10 lat.

Tabela 1. Raty w poszczególnych latach

Data BO Wartość BO zobowiązania Stopa % leasingu Nr raty Kwota płatności Odsetki miesięczne – część odsetkowa raty Część kapitałowa raty leasingowej Zobowiązanie BZ – po naliczeniu odsetek i uwzględnieniu raty miesięcznej
a b c d e = a × b f g = a + e – d
15.05.2023 365 890,00 nd 0,00 73 178,00 0,00 73 178,00 292 712,00
15.06.2023 292 712,00 0,0087500 1,00 8300,00 2561,23 5738,77 286 973,23
15.07.2023 286 973,23 0,0087500 2,00 8300,00 2511,02 5788,98 281 184,25
15.08.2023 281 184,25 0,0087500 3,00 8300,00 2460,36 5839,64 275 344,61
15.09.2023 275 344,61 0,0087500 4,00 8300,00 2409,27 5890,73 269 453,88
15.10.2023 269 453,88 0,0087500 5,00 8300,00 2357,72 5942,28 263 511,60
15.11.2023 263 511,60 0,0087500 6,00 8300,00 2305,73 5994,27 257 517,33
15.12.2023 257 517,33 0,0087500 7,00 8300,00 2253,28 6046,72 251 470,61
15.01.2024 251 470,61 0,0087500 8,00 8300,00 2200,37 6099,63 245 370,98
15.02.2024 245 370,98 0,0087500 9,00 8300,00 2147,00 6153,00 239 217,98
15.03.2024. 239 217,98 0,0087500 10,00 8300,00 2093,16 6206,84 233 011,14
15.04.2024 233 011,14 0,0087500 11,00 8300,00 2038,85 6261,15 226 749,99
15.05.2024 226 749,99 0,0087500 12,00 8300,00 1984,06 6315,94 220 434,05
15.06.2024 220 434,05 0,0087500 13,00 8300,00 1928,80 6371,20 214 062,85
15.07.2024 214 062,85 0,0087500 14,00 8300,00 1873,05 6426,95 207 635,90
15.08.2024 207 635,90 0,0087500 15,00 8300,00 1816,81 6483,19 201 152,71
15.09.2024 201 152,71 0,0087500 16,00 8300,00 1760,09 6539,91 194 612,80
15.10.2024 194 612,80 0,0087500 17,00 8300,00 1702,86 6597,14 188 015,66
15.11.2024 188 015,66 0,0087500 18,00 8300,00 1645,14 6654,86 181 360,80
15.12.2024 181 360,80 0,0087500 19,00 8300,00 1586,91 6713,09 174 647,70
15.01.2025 174 647,70 0,0087500 20,00 8300,00 1528,17 6771,83 167 875,87
15.02.2025 167 875,87 0,0087500 21,00 8300,00 1468,91 6831,09 161 044,79
15.03.2025 161 044,79 0,0087500 22,00 8300,00 1409,14 6890,86 154 153,93
15.04.2025 154 153,93 0,0087500 23,00 8300,00 1348,85 6951,15 147 202,77
15.05.2025 147 202,77 0,0087500 24,00 8300,00 1288,02 7011,98 140 190,80
15.06.2025 140 190,80 0,0087500 25,00 8300,00 1226,67 7073,33 133 117,47
15.07.2025 133 117,47 0,0087500 26,00 8300,00 1164,78 7135,22 125 982,25
15.08.2025 125 982,25 0,0087500 27,00 8300,00 1102,34 7197,66 118 784,59
15.09.2025 118 784,59 0,0087500 28,00 8300,00 1039,37 7260,63 111 523,96
15.10.2025 111 523,96 0,0087500 29,00 8300,00 975,83 7324,17 104 199,79
15.11.2025 104 199,79 0,0087500 30,00 8300,00 911,75 7388,25 96 811,54
15.12.2025 96 811,54 0,0087500 31,00 8300,00 847,10 7452,90 89 358,64
15.01.2026 89 358,64 0,0087500 32,00 8300,00 781,89 7518,11 81 840,53
15.02.2026 81 840,53 0,0087500 33,00 8300,00 716,10 7583,90 74 256,63
15.03.2026 74 256,63 0,0087500 34,00 8300,00 649,75 7650,25 66 606,38
15.04.2026 66 606,38 0,0087500 35,00 8300,00 582,81 7717,19 58 889,18
15.05.2026 58 889,18 0,0087500 36,00 8300,00 515,28 7784,72 51 104,46

Ewidencja

Stan początkowy: „Rachunek bankowy” 300 000 zł

Operacje:

1. Otrzymano fakturę za opłatę wstępną:

a. netto: 73 178,00 zł,

b. VAT: 16 830,94 zł,

c. brutto: 90 008,94 zł.

2. WB – zapłata faktury: 90 008,94 zł.

3. OT – przyjęcie środka trwałego do użytkowania: 365 890,00 zł.

4. Otrzymano faktury za bieżące raty ( siedem rat po 8300 zł):

a. netto : 8300,00 zł × 7 rat = 58 100,00 zł,

b. VAT: 1909,00 zł × 7 rat = 13 363,00 zł,

c. brutto: 10 290,00 zł × 7 rat = 71 463,00 zł.

Podział rat leasingowych na część:

d. kapitałową: 41 241,39 zł,

e. odsetkową: 16 858,61 zł.

5. WB – zapłata faktur: 71 463,00 zł.

6. PK – zaliczono amortyzację: 365 890 / 10 lat / 12 miesięcy = 3 049,08 zł.

Amortyzacja za siedem miesięcy: 3 049,08 zł × 7 miesięcy = 21 343,56 zł.

7. Naliczenie rezerwy na podatek dochodowy: 65 463,82 zł.

8. Naliczenie aktywa z tytułu odroczonego podatku: 47 779,42 zł.

Tabela 2. Zestawienie kosztów bilansowych i podatkowych

Koszty Bilansowe Podatkowe
amortyzacja 21 343,56 0,00
odsetki 16 858,61 0,00
opłata wstępna 0,00 73 178,00
rata leasingu 0,00 58 100,00
razem 38 202,17 131 278,00

Tabele 3. Ustalenie podatku odroczonego:

Środek trwały

wartość bilansowa środka trwałego 365 890 – 21 345,56 344 546,44
wartość podatkowa środka trwałego 0,00
różnica dodatnia 344 546,44
rezerwa na podatek odroczony 65 463,82

• Zobowiązana

wartość bilansowa zobowiązania 251 470,61
wartość podatkowa zobowiązania 0,00
różnica ujemna -251 470,61
aktywa z tytułu odroczonego podatku 47 779,42