Zdarza się, że jednostki mają w swojej instrukcji zapisy dotyczące wyrywkowej kontroli. Należy wtedy postępować zgodnie z nimi. Nie ma bowiem jednych odgórnych wytycznych regulujących te czynności i każda jednostka rozstrzyga te kwestie indywidualnie. Generalnie spis z natury podlega wyrywkowej kontroli merytorycznej przeprowadzanej przez przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej lub upoważnionych przez niego członków komisji inwentaryzacyjnej. Kontrolę tę mogą sprawować: główny księgowy, członkowie komisji inwentaryzacyjnej, powołani kontrolerzy spisowi. Pewne etapy inwentaryzacji może też kontrolować kierownik jednostki. Aby taka kontrola inwentaryzacji była skuteczna, powinna być realizowana zarówno przed przystąpieniem do spisów (kontrola przygotowania do inwentaryzacji), w czasie trwania spisów (kontrola prawidłowości ich przebiegu i poprawności przeprowadzania), jak i po ich zakończeniu (zgodność rozliczenia z decyzją, poprawność korekty ewidencji oraz wykorzystania wniosków z inwentaryzacji). Wyrywkowa kontrola merytoryczna polega np. na sprawdzeniu, czy:
1) pole spisowe zostało właściwie przygotowane do spisu,