Marcin Nagórek, radca prawny
W jakiej klasyfikacji budżetowej ująć dwa wydatki w ramach funduszu sołeckiego, tj. na montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej i zakup wieńca dożynkowego? Oba wydatki mają związek z sezonową działalnością w okresie letnim.
Skoro przedmiotowe zapytanie dotyczy tzw. funduszu sołeckiego, warto wstępnie odnieść się do regulacji prawnych ustawy z 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim. W art. 2 tego aktu prawnego m.in. postanowiono, że rada gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz, podejmując uchwałę, w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu. Przy czym uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu podjęta po 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy, którego dotyczy, jest nieważna, gdyż ma zastosowanie do kolejnych lat budżetowych następujących po roku, w którym została podjęta. Ponadto należy zauważyć, że fundusz nie jest funduszem celowym w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i – o najistotniejsze z punktu widzenia podanego zapytania – środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku (o którym mowa w art. 5), są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.