Małgorzata Pek-Kocik, biegły rewident, partner odpowiedzialna za dział audytu i doradztwa dla instytucji finansowych w Mazars w Polsce
Co prawda, w ustawie o rachunkowości nie został wskazany konkretny termin, w jakim trzeba wybrać biegłego rewidenta i podpisać z nim umowę, jednak pewną podpowiedź możemy znaleźć w art. 66 ust. 5 tej ustawy. Zgodnie z nim to kierownik jednostki zawiera z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych umowę o badanie lub przegląd sprawozdania finansowego w terminie umożliwiającym jego udział w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych. Oznacza to, że podpisując umowę o badanie i wyznaczając termin rozpoczęcia badania sprawozdania finansowego przez podmiot do tego uprawniony, trzeba uwzględnić terminy przystąpienia do inwentaryzacji składników majątku. A ta w większości jednostek, dla których rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym, rozpoczyna się już w październiku. Ustawa o rachunkowości w odniesieniu do niektórych składników aktywów dopuszcza bowiem przystąpienie do ich spisu już trzy miesiące przed końcem roku obrotowego i firmy korzystają z tej możliwości, gdyż inwentaryzacja musi być zakończona do 15. dnia następnego roku następującego po roku obrotowym.
Z podjęciem decyzji o wyborze firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych nie warto zwlekać. Szybkie rozpoczęcie współpracy w tym zakresie umożliwi odpowiednie przygotowanie się do badania zarówno podmiotowi zlecającemu tę usługę, jak i biegłemu rewidentowi podejmującemu się badania. Takie podejście pozwoli zapobiec wielu problemom, które niestety mogą się zdarzyć w relacji audytor–spółka