Zajmuję się księgami przedsiębiorcy, który jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Jest on wpisany do CEIDG. Klient jakiś czas temu zawiesił wykonywanie działalności z powodu zagrożenia epidemicznego COVID-19. Czy nadal będą jakieś operacje do ujęcia w księgach rachunkowych?

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG może zawiesić wykonywanie tej działalności na czas nieokreślony lub określony, nie krótszy jednak niż 30 dni (art. 23 ust. 1 prawa przedsiębiorcy). Okres zawieszenia rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu i trwa do dnia wskazanego w tym wniosku, ewentualnie do dnia wskazanego we wniosku o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej lub do dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego. W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej osoba fizyczna nie może jej wykonywać ani osiągać z jej tytułu bieżących przychodów.