O przejściu na MSSF decyduje zgodnie z art. 45 ust. 1b ustawy o rachunkowości organ uprawniony do zatwierdzania sprawozdania finansowego. Uchwała w tej sprawie może być podjęta w dowolnym momencie – oczywiście przed sporządzeniem sprawozdania finansowego.
W przypadku jednostkowych sprawozdań finansowych ich sporządzanie według MSSF jest możliwe w przypadku: