Rachunek zysków i strat przedstawia działalność jednostki przez zmiany stanów aktywów i pasywów między dwoma kolejnymi dniami bilansowymi, z wyjątkiem niektórych zmian odnoszonych bezpośrednio na kapitał własny z pominięciem rachunku zysków i strat (np. różnice z aktualizacji wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży). Podpowiadamy, jak go przygotować i na co szczególnie zwrócić uwagę.

1. problem z przychodami