3 dni wolne od pracy w okresie wypowiedzenia? Nie każdy zna swoje podstawowe prawa z zakresu prawa pracy, a tym samym z nich nie korzysta. Kodeks pracy w miejscu przepisów o wypowiadaniu umów o pracę zawiera art. 37, w którym dowiadujemy się o zwolnieniu na poszukiwanie pracy.

Dni wolne w okresie wypowiedzenia - prawo pracownika

Pracownik ma prawo do dni wolnych w trakcie okresu wypowiedzenia. Ile dni wolnych przysługuje w okresie wypowiedzenia? Dokładną liczbę dni podaje art. 37 § 2 Kodeksu pracy. Wymiar zwolnienia wynosi 2 albo 3 dni robocze:

  • 2 dni robocze, gdy okres wypowiedzenia trwa 2 tygodnie i 1 miesiąc,
  • 3 dni robocze, gdy okres wypowiedzenia trwa 3 miesiące (także w przypadku skrócenia okresy wypowiedzenia w sytuacji upadłości lub likwidacji pracodawcy – art. 361 § 1 KP).

Warto w tym miejscu przypomnieć, komu przysługują określone długości okresu wypowiedzenia:

  • 2 tygodnie okresy wypowiedzenia – staż pracy u danego pracodawcy krótszy niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc okresu wypowiedzenia – staż pracy u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy,
  • 3 miesiące okresu wypowiedzenia – staż pracy u danego pracodawcy co najmniej 3 lata.

3 dni wolne od pracy w okresie wypowiedzenia – dla kogo?

Kluczową kwestią w korzystaniu z dni wolnych w okresie wypowiedzenia jest rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracodawcę. To bardzo ważne. Jeśli pracownik wypowie umowę, nie może skorzystać z wolnego na poszukiwanie pracy.

Należy również zwrócić uwagę na długość okresu wypowiedzenia. Osoby, które ze względu na chwilowe zatrudnienie mają prawo do okresu wypowiedzenia krótszego niż 2 tygodnie, nie będą z tego uprawnienia korzystać w ogóle.

Wniosek o dni wolne na poszukiwanie pracy w okresie wypowiedzenia

Aby skorzystać z dni wolnych na poszukiwanie pracy, składa się wniosek do pracodawcy. W celach dowodowych najlepiej złożyć wniosek w formie papierowej. Pracodawca nie ma obowiązku informowania o takiej możliwości oraz wyznaczania dni wolnych na poszukiwanie pracy. Ma taki obowiązek dopiero po otrzymaniu stosownego wniosku od pracownika. Dopuszcza się odmowę wykorzystania dni wolnych w konkretnym terminie, ale musi być ona uzasadniona ważnymi przyczynami, dotyczącymi zakładu pracy. Ze wskazanych powodów obecność danego pracownika w pracy musi być bezwzględnie konieczna.
Mimo braku przepisów nakładających taki obowiązek na pracodawcę, dobrą praktyką jest informowanie w wypowiedzeniu składanym przez pracodawcę o art. 37 Kodeksu pracy i przysługującym pracownikowi uprawnieniu.

Pobierz wzór wniosku >>>

ikona lupy />
2 lub 3 dni wolne w okresie wypowiedzenia / GazetaPrawna.pl / Emilia Panufnik

Art. 37 Kodeksu pracy – zwolnienie na poszukiwanie pracy

Art. 37 § 1. W okresie co najmniej dwutygodniowego wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
§ 2. Wymiar zwolnienia wynosi:
1) 2 dni robocze – w okresie dwutygodniowego i jednomiesięcznego wypowiedzenia;
2) 3 dni robocze – w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia, także w przypadku jego skrócenia na podstawie art. 361 § 1.