Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony został zrównany z okresem wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony. Długość okresu wypowiedzenia ustala Kodeks pracy i może wynosić od 2 tygodni do 3 miesięcy. Nie ma przy tym znaczenia czy umowa wypowiadana jest przez pracownika czy przez pracodawcę. Od czego więc zależy jak długi będzie okres wypowiedzenia?

Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony – kodeks pracy

Okres wypowiedzenia to czas jaki musi upłynąć, aby umowa o pracę uległa rozwiązaniu. Taki czas pozwala na znalezienie nowego pracownika przez pracodawcę albo przeorganizowanie pracy w firmie. Natomiast pracownik zyskuje czas na znalezienie nowej pracy.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony jest taki sam jak w przypadku umowy na czas nieokreślony. Długość okresu wypowiedzenia uregulowana została w art. 36 § 1 Kodeksu pracy i wynosi od 2 tygodni do maksymalnie 3 miesięcy. Wszystko zależy od tego, jak długo pracownik jest zatrudniony u tego pracodawcy, u którego aktualnie pracuje. Bierzemy pod uwagę wszystkie umowy o pracę podpisywane z tym pracodawcą (na okres próbny, czas określony i nieokreślony).

Wyróżnia się 3 okresy wypowiedzenia w zależności od czasu zatrudnienia u danego pracodawcy:

  • zatrudnienie krótsze niż 6 miesięcy – 2 tygodnie okresu wypowiedzenia,
  • zatrudnienie co najmniej 6 miesięcy – 1 miesiąc okresu wypowiedzenia,
  • zatrudnienie co najmniej 3 lata – 3 miesiące okresy wypowiedzenia.

Jeżeli doszło do przejęcia zakładu pracy, do okresu zatrudnienia wlicza się zatrudnienie u poprzedniego pracodawcy. Dotyczy to także innych przypadków, kiedy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez poprzedniego pracodawcę.

Jeśli pracownik zatrudniony jest na stanowisku powiązanym z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie, strony mogą przewidzieć w umowie o pracę, dłuższy okres wypowiedzenia. Gdy zgodnie z przepisami powinien wynosić 2 tygodnie (krócej niż 6 miesięcy pracy), w tym przypadku można ustalić 1 miesiąc, a zamiast 1 miesiąca (co najmniej 6 miesięcy zatrudnienia) - 3 miesiące.

W przypadku wypowiedzenia umowy przez jedną ze stron obi strony mogą ustalić wcześniejszy niż wyżej ustalony termin rozwiązania umowy. Nie dochodzi przy tym do zmiany trybu rozwiązania umowy o pracę.

Jak liczyć okres wypowiedzenia umowy o pracę?

Każdy zatrudniony i pracodawca powinien znać przepisy dotyczące obliczania okresu wypowiedzenia. Jest to niezwykle ważne z punktu widzenia planów na najbliższą przyszłość. Jeśli pracownik ma już ustalone zatrudnienie u kolejnego pracodawcy od konkretnego miesiąca i nie chce pozostać w międzyczasie bez pracy, musi wiedzieć kiedy najlepiej złożyć wypowiedzenie. To samo dotyczy pracodawcy, który na przykład od nowego roku planuje niższe zatrudnienie. Musi wiedzieć kiedy złożyć wypowiedzenie, aby umowa rozwiązała się z końcem grudnia. Obliczenie okresu wypowiedzenia nie jest trudne, ale wymaga znajomości kilku zasad.

W związku z tym powstaje wiele pytań o to, jak należy liczyć okres wypowiedzenia. Kiedy jest początek i koniec okresu wypowiedzenia? Czy tygodnie lub miesiące nalicza się już od dnia wręczenia wypowiedzenia w formie pisemnej? Okazuje się, że nie.

Zgodnie z przepisami prawa pracy zasadą jest rozpoczynanie 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia w najbliższą niedzielę po złożeniu wypowiedzenia, a miesięcznego lub 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia – pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu złożenia wypowiedzenia.

Koniec 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia przypada natomiast zawsze na sobotę, a miesięcznego lub 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia wypada ostatniego dnia miesiąca.

Przykład

Pracownica zatrudniona na okres 5 miesięcy złożyła wypowiedzenie w środę 10 lipca 2024 r. 2-tygodniowy okres wypowiedzenia zaczyna biec w niedzielę 14 lipca 2024 r., a kończy się w sobotę 27 lipca 2024 r.

Przykład

Pracownik zatrudniony na okres 5 lat składa wypowiedzenia 10 lipca 2024 r. 3-miesięczny okres wypowiedzenia zaczyna biec dnia 1 sierpnia 2024 r., a kończy się 31 października 2024 r.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę na rok – przykład

Przy umowie o pracę zawartej na 1 rok okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc. Jak liczyć 1-miesięczny okres wypowiedzenia? Liczenie okresu wypowiedzenia rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do złożenia wypowiedzenia. Koniec okresu wypowiedzenia przypada natomiast zawsze na ostatni dzień miesiąca – nieważne ile dany miesiąc ma dni.

Przykład

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony 1 roku złożył wypowiedzenie w dniu 10 lipca 2024 roku. Bieg okresu wypowiedzenia rozpoczyna się z dniem 1 sierpnia 2024 r., a kończy w dniu 31 sierpnia 2024 r.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę na pół etatu

Kodeks pracy nie różnicuje wymiaru okresu wypowiedzenia od tego, czy umowa zawarta jest na pełny czy na niepełny etat. Najważniejszy jest staż pracy u danego pracodawcy. Wymiar czasu pracy nie ma wpływu na okres wypowiedzenia.