W styczniu bieżącego roku w Polsce zatrudnionych było 999,8 tys. cudzoziemców, co stanowi 6,5% ogólnej liczby pracujących osób - informuje Główny Urząd Statystyczny. Największą grupę stanowili obywatele Ukrainy (686,7 tys.), ale ich udział wśród pracujących cudzoziemców zmniejszył się w porównaniu do stycznia 2022 r. o 4,56 punktu procentowego.

Zróżnicowana populacja

Obcokrajowcy pracujący w Polsce pochodzili z ponad 150 państw. Oprócz Ukraińców, duże grupy stanowili Białorusini i Gruzini.

Większość obcokrajowców to mężczyźni

Większość cudzoziemców to mężczyźni, choć ich udział spadł z 64,7% na koniec stycznia 2022 r. do 59,4% dwa lata później. W regionie warszawskim stołecznym mieszkało 19,2% z ogółu cudzoziemców pracujących (191,6 tys.), podczas gdy w regionie świętokrzyskim tylko 1% (8,2 tys. osób). 386,0 tys. cudzoziemców realizowało umowy zlecenia i pokrewne.

Wyniki stanowią część eksperymentalnej pracy GUS, mającej na celu określenie liczby cudzoziemców pracujących w gospodarce narodowej na podstawie źródeł administracyjnych. Umowy zlecenia zostały uwzględnione łącznie z umowami o pokrewnym charakterze, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.