W szkole podstawowej nauczycielka w dwóch klasach pełniła w czerwcu funkcję wychowawcy. Nie może jednak otrzymać dwóch dodatków, gdyż z regulaminu wynagradzania wynika, że nauczycielom przysługuje dodatek za wychowawstwo tylko za jedną klasę lub oddział, niezależnie od liczby klas lub oddziałów, w których pełnią funkcję wychowawcy. Czy takie postanowienie regulaminu jest poprawne?

Wskazany zapis regulaminu wynagradzania jest błędny, bo przepisy prawa stanowią, że wysokość dodatku funkcyjnego zależy od powierzonego stanowiska lub sprawowanej funkcji. Jednocześnie nie zawierają one regulacji ograniczających prawo do dodatku funkcyjnego w przypadku zbiegu uprawnień z kilku tytułów, w tym z tytułu powierzenia wychowawstwa klasy czy opieki nad więcej niż jednym oddziałem przedszkolnym. Oznacza to, że nauczyciel nabywa prawo do dodatku funkcyjnego za każdą powierzoną mu funkcję, nawet jeśli to będzie więcej niż jedno wychowawstwo klasy (opieka nad oddziałem w przedszkolu). W upoważnieniu dla organu prowadzącego szkołę mieści się prawo do określania, kiedy dodatek funkcyjny jako składnik wynagrodzenia nie przysługuje.

Zasady w regulaminie

Należy przypomnieć, że zgodnie z art. 30 ust. 6 Karty nauczyciela (dalej: KN) organ prowadzący szkołę, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w drodze regulaminu m.in. wysokość stawek dodatku funkcyjnego, w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, oraz szczegółowe warunki jego przyznawania z uwzględnieniem art. 34a KN. Z kolei zgodnie z tym przepisem nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy, przysługuje dodatek funkcyjny z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy. Minimalna wysokość tego dodatku wynosi 300 zł. Dodatkowe regulacje dotyczące tego dodatku zawiera par. 5 rozporządzenia ministra edukacji narodowej i sportu w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (dalej: r.w.m.s.w.), zgodnie z którym do uzyskania dodatku funkcyjnego są uprawnieni nauczyciele, którym powierzono:

  • stanowisko dyrektora lub wicedyrektora przedszkola, szkoły, placówki lub innej jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 1 ust. 1 KN, albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły;
  • sprawowanie funkcji:

a) wychowawcy klasy,

b) doradcy metodycznego lub nauczyciela-konsultanta,

c) opiekuna stażu,

d) nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym.

Rozstrzygnięcie nadzorcze

O wadliwości wskazanego postanowienia regulaminu świadczy rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody wielkopolskiego z 25 listopada 2019 r. (nr KN-I.4131.1.446.2019.10). Organ nadzoru podał, że z par. 5 r.w.m.s.w. wynika, że uprawnienie do dodatku funkcyjnego przysługuje wobec faktu pełnienia każdej z wymienionych w nim funkcji. Przepisy rozporządzenia nie zawierają bowiem regulacji ograniczających prawo do dodatku funkcyjnego w przypadku zbiegu uprawnień z kilku tytułów, nie istnieje też ustawowe upoważnienie dla rady gminy do wprowadzania takich ograniczeń. Zdaniem wojewody do uzyskania dodatku funkcyjnego są uprawnieni nauczyciele, którym powierzono stanowisko i którzy sprawują funkcje określone w par. 5 r.w.m.s.w., a zatem dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielowi za zajmowanie stanowiska i sprawowanie każdej z tych funkcji oddzielnie i niezależnie od siebie. ©℗