Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) zamierza ujednolicić sposób sporządzania przez uczelnie wniosków o pozwolenie na utworzenie studiów. Uwzględniło też postulaty szkół wyższych dotyczące wymagań co do prowadzenia i archiwizacji dokumentacji przebiegu kształcenia studentów.

Zmiany znajdą się w projekcie nowelizacji rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 27 września 2018 r. w sprawie studiów (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2787). Na razie resort zawarł informację na ten temat w wykazie prac legislacyjnych.

MNiSW zapowiada, że zostanie określony nowy sposób sporządzania przez uczelnie wniosków o pozwolenie na utworzenie studiów, tj. za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wskazanego przez ministra nauki na jego stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej.

Już dziś wnioski są wysyłane za pośrednictwem ePUAP. Ale są sporządzane w dokumencie Word, a załączniki do nich skanowane i sygnowane podpisem cyfrowym. Zakładam, że resort planuje przygotować taki elektroniczny wniosek, który będą wypełniały uczelnie. Z moich informacji wynika, że powstanie tzw. generator wniosków. Pozwoli to ujednolicić formularze, np. możliwe, że w niektórych polach znajdzie się limit liczby znaków do wpisania. Dziś brakuje takiego ujednolicenia – komentuje Piotr Pokorny, prezes Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego.

Kolejna zmiana, którą zamierza wprowadzić MNiSW, dotyczy katalogu dokumentów przechowywanych w teczce akt osobowych studenta. Znajdzie się w niej również decyzja o skreśleniu z listy studentów.

1,2 mln studentów kształci się w Polsce

360 szkół wyższych jest w Polsce

Ponadto Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapowiada uproszczenie wymagań dotyczących archiwizacji teczki akt osobowych studenta przez ograniczenie jej zakresu do określonych dokumentów. Na razie nie wskazuje jednak jakich. Eksperci uważają, że zmiany, nad którymi pracuje resort nauki, idą w słusznym kierunku.

Od dłuższego czasu mówi się o cyfryzacji teczki studenta. Dziś gromadzi się w niej wiele dokumentów. Dobrze, że ministerstwo planuje ich selekcję i odchudzenie archiwizowanej teczki. Popieram wszystkie zmiany, które idą w kierunku debiurokratyzacji szkolnictwa wyższego – mówi Piotr Pokorny.

Resort umożliwi również zamieszczanie w dyplomie wspólnym – w przypadku studiów prowadzonych przez polską uczelnię z podmiotem zagranicznym – tytułu zawodowego nadawanego przez zagraniczną szkołę wyższą, a w odpisie dyplomu wspólnego w języku obcym – nazwy uczelni i wyniku ukończenia studiów w tym języku.

Ponadto po wprowadzeniu planowanych zmian możliwa będzie wymiana łącznie dyplomu ukończenia studiów i suplementu do niego wraz z ich odpisami w przypadku błędów lub omyłek w tych dokumentach stwierdzonych po zmianie nazwy uczelni.

W projekcie uwzględniliśmy postulaty uczelni – zapewnia MNiSW, uzasadniając planowane regulacje.

Projekt nowelizacji ma zostać przyjęty w III kw. 2024 r. ©℗