Zanim pracodawca wyśle do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) korektę wniosku o dofinansowania do wynagrodzeń w związku ze zmianą stopnia niepełnosprawności z lekkiego na umiarkowany za okres wstecz, wcześniej powinien rozliczyć nadgodziny pracownika.

Tak wynika z odpowiedzi udzielonej przez PFRON dla Edyty Sieradzkiej, ekspertki ds. osób niepełnosprawnych Federacji Przedsiębiorców Polskich. Dotyczyło ono sytuacji jednego z pracodawców, który miał pracownicę z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (istniejącym od listopada 2019 r.), ważnym do 31 stycznia 2023 r. Powiatowy zespół ds. orzekania wydał jej nowe orzeczenie 22 lutego 2023 r., zaliczające ją od 1 lutego do lekkiego stopnia dysfunkcji zdrowotnej. Pracownica złożyła odwołanie do wojewódzkiego zespołu, ale ten 29 marca 2023 r. utrzymał w mocy orzeczenie powiatowego zespołu. Natomiast w kwietniu 2024 r. podwładna dostarczyła pracodawcy wyrok sądu z marca br., w którym ponownie został ustalony u niej umiarkowany stopień niepełnosprawności, datowany od listopada 2019 r., na stałe. Firma miała jednak wątpliwości, czy w związku z tym, że na podstawie orzeczenia wojewódzkiego zespołu wliczała ją do stanu zatrudnienia jako osobę z lekkim poziomem dysfunkcji zdrowotnej, może złożyć korektę wniosków Wn-D o wypłatę dofinansowań do pensji za wcześniejsze miesiące, dzięki czemu otrzyma wyższe dofinansowanie, które przysługuje za umiarkowany stopień.

PFRON potwierdził, że w opisanym stanie faktycznym pracownica może być w ciągłości wykazywana z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i pracodawca może sporządzić korekty wspomnianych wniosków. Fundusz zwrócił jednak uwagę, że osoba z tym poziomem dysfunkcji zdrowotnej jest objęta uprawnieniami pracowniczymi określonymi w rozdziale czwartym ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 44). W szczególności chodzi tu o art. 15, który przewiduje, że czas pracy osoby z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności co do zasady nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo (z dwoma wyjątkami). Dlatego, jak wskazuje PFRON, jeśli wsteczna zmiana stopnia niepełnosprawności spowoduje wystąpienie nadgodzin, to powinny być one wypłacone pracownikowi niezwłocznie po ich stwierdzeniu – w terminie wynikającym z kodeksu pracy, ale przed złożeniem korekty wniosków Wn-D.

– Oczywiście w tym przypadku doszło do nadgodzin, bo pracownica w okresie zaliczenia do lekkiego stopnia pracowała 8 godzin dziennie i 40 tygodniowo. Natomiast zamiast wypłaty dodatku za nadgodziny złożyła wniosek o oddanie ich w formie czasu wolnego, w uzgodnionym terminie. Dlatego zapytałam jeszcze PFRON, czy również wtedy firma może zrobić korektę wniosków Wn-D dopiero po odbiorze przez pracownicę wolnego za godziny nadliczbowe – mówi Edyta Sieradzka.

Dodaje, że PFRON wskazał, że w świetle dotychczasowych wyjaśnień biura pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych korekta wniosków powinna być sporządzona po niezwłocznym rozliczeniu nadgodzin w dopuszczalnej przepisami prawa formie (a więc również, gdy pracownik odbiera wolne z tego tytułu). ©℗