19 listopada 2018 r. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Pracowniczych Planach Kapitałowych, zakładającą utworzenie powszechnego, dobrowolnego i prywatnego systemu oszczędzania, współtworzonego przez pracowników, pracodawców i państwo.

Według zapisów ustawy, PPK to dobrowolny i w pełni prywatny system długoterminowego oszczędzania, który ma podnieść bezpieczeństwo finansowe Polaków. Jak stwierdziła minister finansów Teresa Czerwińska, PPK to system solidarny, w którym partycypują trzy strony: pracownik i pracodawca, którzy wpłacają składki, oraz państwo, które płaci składkę powitalną i dodatkową, w każdym roku oszczędzania.

- To przejaw odpowiedzialności państwa za dobrobyt obywateli - podkreślała Teresa Czerwińska.

Reklama

Według Pawła Borysa prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju, Pracownicze Plany Kapitałowe to jedna z największych reform gospodarczych po 89' roku w Polsce.

-Jestem przekonany, że jest to reforma, która dotyczy jednego z najważniejszych obszarów na przyszłość, bo dotyczy systemu emerytalnego, bezpieczeństwa finansowego Polaków w sytuacji, kiedy społeczeństwo się starzeje i trzeba przeciwdziałać tym negatywnym trendom, budując większy bufor oszczędności emerytalnych Polaków, którzy - niestety, jak wiemy - tę skłonność do oszczędzania jak dotąd mają dosyć niską" - powiedział prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

Najwcześniej, bo od 1 lipca 2019 r., do PPK mają przystąpić najwięksi pracodawcy, zatrudniający powyżej 250 pracowników. Najpóźniej, bo w połowie 2020 r., małe firmy oraz jednostki sektora finansów publicznych.

Nowe zasady oszczędzania

  • PPK to program dobrowolny. Choć pracownik będzie przypisany do niego automatycznie, można będzie zrezygnować z oszczędzania w dowolnym momencie. Według projektodawców ma być tani. Przewiduje niski limit kosztów (0,6 proc.).
  • Na PPK płacić mają pracodawcy i uczestnicy programu. Wpłata podstawowa do PPK wyniesie 2 proc. wynagrodzenia, stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od uczestnika programu i 1,5 proc. wynagrodzenia, stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od pracodawcy.
  • Uczestnik PPK będzie mógł zrezygnować z dokonywania wpłat do programu na podstawie pisemnej deklaracji złożonej u pracodawcy. W projekcie założono jednak możliwość ponownego powrotu do programu.
  • Pracodawca ma pamiętać o informowaniu pracownika, co się dzieje z jego PPK. Co cztery lata pracodawca będzie informował pracownika, który złożył deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do Pracowniczego Planu Kapitałowego, o ponownym dokonywaniu wpłat. Oznacza to, że jeśli uczestnik PPK będzie chciał zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK, to co 4 lata będzie musiał składać stosowną deklarację. Jednocześnie uczestnik PPK, który zrezygnował z udziału w programie, w każdym momencie będzie mógł ponownie do niego przystąpić.
  • Plany Kapitałowe to system prywatny i środki są prywatne, na takiej samej zasadzie jak lokaty bankowe. PPK mają obsługiwać towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI), które posiadają zgody i zezwolenia na wykonywanie działalności w Polsce. Pieniądze zgromadzone przez uczestnika PPK zostaną mu wypłacone po osiągnięciu 60. roku życia. Jest to ten sam wiek dla kobiet i mężczyzn. Środki zgromadzone w PPK będą stanowić prywatną własność uczestników.