Z roku na rok odsetek osób w wieku emerytalnym rośnie, a maleje liczba Polaków w wieku produkcyjnym. Stwarza to zagrożenie dla funkcjonowania wielu gmin.
Cele i zasady polityki społecznej w zakresie starzenia się społeczeństwa realizowane są głównie na szczeblu gminnym. Dla samorządu jest to problem wielowymiarowy. Starzejące się społeczeństwo wpływa na rozwój gminy oraz podejmowane przez nią decyzje. Każda z gmin musi brać pod uwagę rosnące zapotrzebowanie na usługi społeczne oraz infrastrukturę niezbędną do rozwoju usług dla seniorów.