Wójt polecił zamówienie tabliczek po wyborach nowych sołtysów. Jaka klasyfikacja budżetowa w zakresie wydatków ma być zastosowana? Mam wątpliwość: 75023 czy 75095.

Skoro zapytanie ma związek z sołectwami, które są jednostkami pomocniczymi gmin, warto przypomnieć podstawy funkcjonowania tych jednostek. W tym zakresie należy odnieść się do przepisów ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. W jej art. 5 podano, że gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa oraz dzielnice, osiedla i inne. Jednostką pomocniczą może być również położone na terenie gminy miasto. Jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy w drodze uchwały po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. Zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej określa statut gminy. Z kolei z art. 35 ww. ustawy wynika, że organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Statut może przewidywać powołanie jednostki niższego rzędu w ramach jednostki pomocniczej. Statut jednostki pomocniczej określa w szczególności:

1) nazwę i obszar jednostki pomocniczej;

2) zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej;

3) organizację i zadania organów jednostki pomocniczej;

4) zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji.

Natomiast z art. 36 ustawy o samorządzie gminnym wynika, że organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym sołtys, którego wspomaga rada sołecka. Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej są wybierani przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

W zapytaniu podano zaś, że mają być poniesione wydatki z budżetu gminy na wydatki związane z zakupem tabliczek dokumentujących oznaczenie sołectw, w których mają być wyłonieni sołtysi. Podany wydatek musi być jednak ujęty w budżecie z uwzględnieniem właściwej klasyfikacji. W zapytaniu powstała wątpliwość co do wyboru odpowiedniego rozdziału wydatkowego w zakresie rozdziału 75023 albo 75095. Rozdział 75023 ma oznaczenie: „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”. Rozdział 75095 ma oznaczenie: „Pozostała działalność”. Oba ww. rozdziały są ujęte w dziale 750 „Administracja publiczna”.

W kontekście podanego stanu faktycznego użyteczne będzie stanowisko zawarte w wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z 26 stycznia 2024 r. (znak WK-0911/38/2023). Izba stwierdziła w nim, że doszło do nieprawidłowości.

Chodziło o to, że zakup tablic z napisem „Sołtys” dla dziewięciu sołectw na kwotę 749,55 zł z VAT sklasyfikowano w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zamiast w rozdziale 75095 „Pozostała działalność”.

Odpowiadając na pytanie, należy więc stwierdzić, że wydatek na zakup tabliczek dla oznaczenia nowych sołtysów należy ujmować w rozdziale 75095. ©℗